Inovatívne biomateriály v regenerácii chrupkového a kostného tkaniva

Začiatok konferencie: 
pondelok, november 27, 2017

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav anatómie

Slovenská akadémia vied
Ústav materiálového výskumu

usporiada seminár

INOVATÍVNE BIOMATERIÁLY V REGENERÁCII CHRUPKOVÉHO A KOSTNÉHO TKANIVA

27.11. 2017 o 13.00 hod

 aula Pavilónu morfologických disciplín
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice

 

Cieľ seminára
- predklinické testovanie inovatívnych biomateriálov na animálnych modeloch
- dosiahnuté výsledky v regenerácii chrupkového a kostného tkaniva
- využitie testovaných inovatívnych biomateriálov v klinickej praxi

Program

Otvorenie

Vedecká časť

   Translácia  regeneračnej medicíny do klinickej  praxe
   doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.        

   Využitie inovatívnych biomateriálov v regeneračnej medicíne
   Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.

   Sledovanie biokompatibility inovatívnych biomateriálov
   doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.

   Inovatívne biomateriály v liečbe chondrálnych defektov kĺbovej chrupky
   MUDr. Marek Tomčo 

   Inovatívne biomateriály v liečbe osteochondrálnych defektov kĺbovej chrupky
   MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH.

   Biocement ako matrica v liečbe osteochondrálnych defektov kĺbovej chrupky
   MVDr. Zdeněk Žert,CSc., Dipl. ECVS

Diskusia