Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Pedagogická činnosť

Ústav farmaceutickej chémie zabezpečuje výučbu šiestich povinných chemických predmetov a dvoch povinne voliteľných študijných predmetov. Predmet Všeobecná a anorganická chémia tvorí teoretický základ všetkých chemických disciplín. Je prvým základným predmetom v komplexnej chemickej príprave študentov farmácie. Prvá časť – všeobecná chémia – zahrňuje tematické okruhy potrebné ako teoretický základ nadväzujúcich predmetov farmaceutického zamerania. V druhej časti predmetu – anorganická chémia – je prezentovaná chémia prvkov a ich zlúčenín s racionálnym členením podľa skupín periodickej sústavy prvkov. Súbežne s výkladom podstaty chemickej reaktivity prvkov a ich zlúčenín je kladený dôraz na ich využitie vo farmácii a medicíne. Organická chémia poskytuje komplexnú prípravu z teoretickej a systematickej organickej chémie, ako aj z oblasti organickej syntézy. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi organickej chémie so zameraním na štruktúru organickej hmoty, t.j. poznanie atómových a molekulových orbitálov, základné mechanizmy chemických reakcií, vzájomné vzťahy medzi funkčnými skupinami a ich vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti organických látok, ich spektrálnou identifikáciou. V rámci tohto predmetu študenti získajú aj základné praktické zručnosti v laboratóriu pre syntézu a izoláciu zaujímavých chemických látok. Fyzikálna chémia sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami priebehu chemických dejov. Z termodynamiky, elektrochémie a chemickej kinetiky vyplývajú zákonitosti stability, rozkladu a uvoľňovania liečiv z liekových foriem. Pojmy chemickej kinetiky sú nevyhnutnou prípravou pre farmakokinetiku. Koloidika je základom technológie a hodnotenia kvality veľkého počtu liekov a biologických prípravkov. Analytická chémia je vednou disciplínou, ktorá má dôležité miesto v teoretickej i praktickej príprave študentov odboru farmácia. Na základe vedomostí získaných v základných  chemických disciplínach, ako je anorganická a organická chémia, sa poslucháči oboznamujú so spôsobom charakterizácie a  identifikácie chemických látok využívaných vo farmácii a to metódami mikroanalýzy, klasickej a najmä modernej inštrumentálnej analýzy. Teoretické vedomosti získané na prednáškach si poslucháči overujú v rámci praktických cvičení, čím získavajú pracovné návyky, zručnosť a schopnosť riešiť konkrétne praktické problémy v oblasti chemickej analýzy. Dôležitou súčasťou práce je aj využívanie výpočtovej techniky pri spracovaní výsledkov praktických cvičení. Poznatky získané v predmete analytická chémia študenti využívajú v ďalších predmetoch, ako je napr. analýza liečiv alebo pri riešení úloh súvisiacich so spracovaním  diplomových prác.

Farmaceutická chémia sa zaoberá projektovaním a syntézou liečiv, štúdiom ich chemických vlastností a vzťahu chemickej štruktúry liečiv a ich účinku na ľudský organizmus. Absolvovaním tohto predmetu študent získa teoretické vedomosti z oblasti širokej skupiny liečiv. Tento predmet poskytuje základné informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach liečiv a ich význame pri ich účinku, metabolizme a mechanizmoch pôsobenia. V rámci tohto predmetu študent získa aj praktické zručnosti zo syntézy vybraných liečiv, ich štruktúrnej identifikácie, štúdia ich stability a vzťahov medzi fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou. Predmet Analýza liečiv poníma liečivo ako celok, rieši ho z oblasti chemickej analýzy. Vytvára priestor na aplikáciu vedomostí z ostatných farmaceutických predmetov. Absolvovaním predmetu Analýza liečiv študent získa praktické zručnosti  a  teoretické informácie  o princípoch skúšok a metód hodnotenia liečiv a liekov v súlade s platnými predpismi, najmä Európskym liekopisom a Slovenským farmaceutickým kódexom. Na základe toho študent nadobudne zručnosť a správne pracovné návyky, ako aj komplexné vedomosti o rozsahu, systéme a organizácii zabezpečovania kvality liečiv a liekov. Tento predmet vytvára priestor na aplikáciu vedomostí z ostatných farmaceutických predmetov. Laboratórna technika (PV) sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky pre odborné a hlavne praktické vzdelanie v danej oblasti. Cieľom cvičení je oboznámiť študentov so základmi laboratórnej techniky pri práci v laboratóriách. Bioanalytické metódy (PV) sú zamerané na najdôležitejšie prístrojové analytické metódy využívané pri analýze biologických materiálov, prírodných materiálov, farmaceutických prípravkov a liečiv. Na základe poznatkov z analytickej chémie pristúpia študenti k riešeniu konkrétnych problémov pri vyhodnocovaní výsledkov meraní vzoriek metódami spektrálnej analýzy (UVVIS, IČ, AAS, RTG, NMR), separačnými metódami (GC, GGC/MS, HPLC, TLC), metódami elektrochemickými, rádioizotopovými, enzýmovými a imunochemickými a metódami termickej analýzy.

Ústav lekárskej chémie zabezpečuje výučbu základných chemických disciplín pre študijné programy VVL, HP, BKaP a F. Úlohou predmetu Chémia pre študijné predmety VVL, HP a BKaP je vytvoriť dobrý teoretický základ pre štúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami biologicky a ekologicky významných látok. Predmet je zameraný na objasnenie molekulárnej podstaty živej hmoty, podáva chemický výklad základných biogénnych štruktúr a biochemických dejov. Poznanie zákonitostí dejov v živej hmote umožňuje zásahy do životných pochodov (usmerňovanie chorobných procesov, príspevok k prevencii ochorení). Dôraz sa kladie predovšetkým na tie oblasti chémie, ktoré sú v úzkom spojení s biofyzikou, biochémiou, fyziológiou, patológiou a ďalšími predmetmi, ktoré vyžadujú chemické znalosti. Výučbu tohto predmetu zabezpečuje ústav aj v anglickom jazyku. Chémia potravín pre ŠP VVL, HP a F poskytuje poznatky o chemickej štruktúre a zložení potravín, ako aj o chemických dejoch, ktoré prebiehajú počas spracovania a skladovania surovín a potravín vyúsťujúcich do zmien chemického zloženia a akostných zmien hotových výrobkov. Predmet vysvetľuje princípy zmien počas technologického opracovania na základe chemických a fyzikálnych dejov. Povinne voliteľný predmet Chémia v príkladoch je určený poslucháčom ŠP Farmácia za účelom zorientovania sa v základných výpočtoch nevyhnutných pre bežnú farmaceutickú prax. Predmet má poslucháča podnietiť v exaktnom myslení a správnom logickom prístupe k praktickým chemickým výpočtom. Získané schopnosti môže študent uplatniť v laboratórnej praxi pri správnej príprave roztokov a pri posúdení vhodnosti, správnosti a presnosti použitých laboratórnych postupov.

Ústav biochémie v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti je v študijnom predmete Biochémia zameraný na vysvetľovanie mechanizmov činnosti enzýmov a následne chemických reakcií v rámci metabolizmu (syntézy a degradácie) sacharidov, lipidov, steroidov, bielkovín, aminokyselín a nukleových kyselín. V rámci druhého semestra štúdia biochémie ústav zabezpečuje využívanie poznatkov základnej biochémie na spájanie s vedomosťami z fyziológie so zámerom porozumieť fungovaniu živočíšneho organizmu na molekulovej úrovni v oblasti tzv. funkčnej (orgánovej) biochémie. Tieto znalosti tvoria predpoklad pre neskoršie štúdium predklinických a klinických disciplín. Okrem povinných predmetov Biochémia pre jednotlivé študijné programy zabezpečuje výučbu troch povinne voliteľných predmetov Patologická biochémia, Xenobiochémia a Klinická biochémia, ktorými na molekulovej úrovni dopĺňa predklinické a klinické študijné predmety pre študentov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo. Študijný predmet Klinická a patologická biochémia pre študijný program farmácia je zameraný na pochopenie patologických procesov na molekulovej úrovni a možnosti ich laboratórnej diagnostiky využívajúc klinické prípadové štúdie.

Ústav biofyziky zabezpečuje hlavne výučbu povinného predmetu Biofyzika pre študijné programy VVL, HP, Farmácia, GVM, Animal Science a BKaP. Štúdium biofyziky poskytuje nevyhnutné vedomosti potrebné pre pochopenie fyzikálnych zákonov, javov a procesov prebiehajúcich na úrovni molekúl, buniek, tkanív a orgánov, ale tiež nemenej dôležité informácie o fyzikálnych princípoch, na ktorých sú založené experimentálne, diagnostické a terapeutické metódy využívané v lekárstve, farmácii a vo vedeckom výskume. Pre študijné programy VVL a GVM ústav poskytuje povinne voliteľný seminár Biofyzikálne metódy v medicíne a pre bakalársky študijný program BKaP povinný predmet Biofyzikálne vyšetrovacie metódy.