Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav farmaceutickej chémie

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu farmaceutickej chémie   je zameraná na štúdium biologicky aktívnych látok (polysacharidy - glukány, steroly, nukleozidy, dusíkaté bázy...), ktoré sú produkované hubami rodu Cordyceps spp. O týchto hubách je známe, že výťažky z nich majú všestranné liečivé a regeneračné účinky.
Na identifikáciu chemických látok získaných extrakciou z  húb  Cordyceps spp. ako aj ich množstva sa využívajú hlavne metódy chromatografické  (LC, GC, HPLC,...). Pri štúdiu a charakterizácii izolovaných látok  sa využívajú aj ďalšie moderné metódy ako NMR, IČ spektrometria a metódy rtg. analýzy.
Identifikácia, kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie biologicky aktívnych látok v plodniciach kultivovaných na larvách vybraných druhov hmyzu v laboratórnych podmienkach je spojené aj s testovaním stupňa entomopatogenity druhov Cordyceps militaris aj Cordyceps sinensis. V ďalšej oblasti je predmetom výskumu stanovenie obsahu aditívnych látok (konzervačné látky, umelé sladidlá a farbivá) vo farmaceutických výrobkoch s cieľom sledovať dodržiavanie platnej legislatívy v danej oblasti. V rámci spolupráce s PF UPJŠ sa výskumná činnosť zameriava tiež na štúdium vlastností nanopórovitých systémov ako nosičov liečiv. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium syntézy a antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených na báze rastlinných extraktov.

Participácia na projektoch:
APVV-15-0520: Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv
APVV-0605-12: Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám  novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov.
VEGA 1/0591/15: Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov.
KEGA 008UVLF-4/2017: Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia
IGA 13/2016: Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov

Ústav lekárskej chémie

je vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameraný na štúdium antioxidačného enzýmového systému, jeho zmien v dôsledku používania vybraných xenobiotík, resp. potravinových doplnkov s potenciálnym antioxidačným účinkom. Ďalšou rozvíjanou oblasťou je sledovanie zmien vo vlastnostiach potravín spôsobených Maillardovými reakciami.

Participácia na projektoch:
APVV-0605-12: Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov.
VEGA 1/0591/15: Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov
VEGA 1/0176/16: Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov
VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat
KEGA 008UVLF-4/2017: Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia

Ústav biochémie

je pracoviskom zameraným vo vedecko-výskumnej činnosti na oblasť štúdia využitia proteolytických a niektorých oxidoredukčných enzýmov v základnom výskume a v diagnostickej praxi, ďalej sa zameriava na izolácie inzulínu podobných rastových faktorov z plodových vôd prežúvavcov a štúdium ich mitogénneho účinku na bunky. Súčasťou výskumnej práce ústavu sú izolácie proteáz z lariev muchy domácej za účelom larvoterapie.

Riešené projekty:
VEGA 1/0600/14: Tráviace proteinázy a membránovo-viazané exopeptidázy v larvách muchy domácej (Musca domestica) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata) využívaných v larvoterapii.

Participácia na projektoch:
VEGA 1/0258/15: Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS
APVV-14-0218: Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám

Ústav biofyziky

realizuje vedecko-výskumnú činnosť v dvoch smeroch:
1. štúdium interakcií antivírusových a antirakovinových liečiv a ich derivátov s dôležitými biologickými molekulami a transportnými systémami, čo je dôležité z hľadiska vysvetlenia mechanizmu ich účinku. Výskum je realizovaný na molekulovej úrovni a je časťou širšieho projektu, ktorý prebieha na Katedre biofyziky PF UPJŠ a ktorý zahŕňa aj štúdium mechanizmu účinku týchto liečiv na vyšších úrovniach – bunkovej a orgánovej.
2. štúdium interakcií vybraných pesticídov s dôležitými biomakromolekulami.

Participácia na projektoch:
VEGA 1/0176/16: Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov
VEGA 1/0929/16: Neinvazívna mikroRamanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna.(atRAM@Nt)
EEA grants: SK06-II-01-003