Katedra epizootológie a parazitológie

Študijné predmety

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo a Hygiena potravín:
Epizootológia
Preventívna veterinárna medicína
Nákazy zvierat
Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat
Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov
Infekčné a parazitárne choroby koní
Infekčné a parazitárne choroby ošípaných
Zoonózy
Tropická veterinárna medicína
Záchranárska kynológia

Študijný program Kynológia:
Infekčné choroby psov

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Infekčné a parazitárne choroby potravinových zvierat

Študijný program Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
Infekčné choroby – zoonózy

Štúdium v anglickom jazyku:
Introduction to veterinary epidemiology
Preventive veterinary medicine, sanitation and public health
Epizootology
Preventive veterinary medicine
Contagious diseases of animals
Infectious and parasitic diseases of small animals
Infectious and parasitic diseases of ruminants
Infectious and parasitic diseases of horses
Infectious and parasitic diseases of pigs
Zoonoses
Tropical veterinary medicine

Ústav parazitológie

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo a Hygiena potravín:
Parazitológia
Zoonózy
Tropická veterinárna medicína
Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ
Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov

Študijný program Farmácia:
Parazitológia

Študijný program Kynológia:
Parazitárne choroby psov

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Infekčné a parazitárne choroby potravinových zvierat

Študijný program Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
Parazitárne choroby – zoonózy

Štúdium v anglickom jazyku:
Parasitology
Infectious and parasitic diseases of small animals
Infectious and parasitic diseases of ruminants
Infectious and parasitic diseases of horses
Infectious and parasitic diseases of pigs
Zoonoses
Tropical veterinary medicine
Diseases of laboratory animals and management of clinical experiment