Katedra epizootológie a parazitológie

Pedagogická činnosť

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Zabezpečuje výučbu študijných predmetov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Učitelia pôsobia aj ako školitelia diplomových a bakalárskych prác. V rámci tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania školia tvoriví pracovníci ústavu študentov v internej a externej forme doktorandského štúdia v študijných odboroch 6.3.7. Infekčné a parazitárne choroby zvierat a 4.2.13. Virológia. V rámci výučby študijných predmetov zabezpečuje ústav praktickú výučbu v laboratóriách, v poľnohospodárskych podnikoch a v ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica.

Ústav parazitológie

Zabezpečuje výučbu študijných predmetov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Tvoriví pracovníci pôsobia aj ako školitelia diplomových a bakalárskych prác. V rámci postgraduálnej výchovy školia tvoriví pracovníci ústavu doktorandov v internej a externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore 6.3.7. Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Ústav parazitológie sa teší veľkému záujmu zo strany študentov pri organizovaní študentský vedeckých konferencií ŠVOČ – ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ. Prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. je dlhoročná odborná a organizačná garantka ŠVOČ.

Tvoriví pracovníci Katedry epizootológie a parazitológie sa podieľajú na vydávaní aktuálnych vysokoškolských učebníc z problematiky infekčných a parazitárnych chorôb zvierat pre študentov vysokých škôl a širokú odbornú verejnosť.