Katedra farmakognózie a botaniky

Študijné predmety

Farmaceutická botanika

Základom predmetu Farmaceutická botanika sú kapitoly zo všeobecnej botaniky, ktorá rozširuje stredoškolské vedomosti o základnej stavbe rastlinného tela od bunky cez pletivá až po rastlinné orgány s dôrazom pochopiť základné procesy a deje, ktoré v rastline prebiehajú. V cytológii sa predmet zameriava na bunkové inklúzie, ktoré sú jedným z určujúcich znakov pri popise liečivých rastlín. Štúdiom systematiky rastlín získajú študenti lepšiu orientáciu pri určovaní farmaceuticky dôležitých druhov rastlín. Naučia sa správne používať hlavné princípy medzinárodného kódu¬, pravidiel ako používať názvoslovie rastlín a naučia sa zatriediť rastliny do taxonomických kategórií. Praktické cvičenia z farmaceutickej botaniky pozostávajú z prípravy mikroskopických preparátov rastlinných buniek a pozorovaní pletív, cievnych zväzkov a cytoplazmatických inklúzií v liečivých rastlinách. Najdôležitejšou časťou z cvičení je naučiť študentov rozpoznávať rozlišovacie znaky u nahosemenných a krytosemenných rastlín a ich využitie vo farmaceutickom priemysle. Nie menej dôležitou súčasťou cvičení sú terénne cvičenia v prírode, kde sa študenti naučia poznávať liečivé rastliny za pomoci kľúča na určovanie rastlín. K lepšiemu poznávaniu liečivých rastlín budú slúžiť študentom políčka s liečivými rastlinami, ktoré sa nachádzajú v areáli UVLF medzi skleníkmi, ktoré sa po rokoch opäť sprevádzkovali. V rámci praktických cvičení sa študenti zoznamujú aj z menej známymi tropickými a subtropickými rastlinami v zbierkových skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ.

Produkcia liečivých rastlín

Nový predmet Produkcia liečivých rastlín by mal študentov zaujať technológiou pestovania a spracovania liečivých rastlín. V ňom poukážeme na vplyv abiotických a biotických faktorov na kvantitu a kvalitu drogy a jej následné spracovanie pre využitie vo farmácií.

Farmakognózia

Predmet farmakognózia sa zaoberá separáciou, izoláciou a analýzou obsahových látok rastlín, ich farmakologickým účinkom a terapeutickým využitím. Študenti si osvoja hlavné zásady práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu. Naučia sa využívať modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich.