Katedra farmakognózie a botaniky

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum katedry sa zameriava na komplexné štúdium zdrojov prírodných liečiv, ich chemickú analýzu, určenie biologických aktivít extraktov. Zameriame sa na produkciu účinných látok pletivovými kultúrami ako aj na výskum a vývoj fytofarmák a výživových doplnkov s obsahom rastlín. V rámci produkcie liečivých rastlín overujeme vplyv faktorov prostredia na pestovanie liečivých rastlín.

Spolupráca s Univerzitami, VŠ a podnikateľskými subjektami SR

V oblasti pestovania liečivých rastlín spolupracujeme a naďalej budeme spolupracovať s Botanickou záhradou UPJŠ Košice odkiaľ získavame a navzájom si vymieňame semená a materské liečivé rastliny určené na ďalšie množenie. Prostredníctvom Botanickej záhrady UPJŠ Košice sa nám podarilo získať rôzne druhy a kultivary liečivých rastlín z Index seminum z celého sveta.

V spolupráci budeme pokračovať s SPU Nitra FAPZ, Katedrou Botaniky, Liečivé a aromatické rastliny a Výživa ľudí a Ištitútom ochrany biodiverzity, biologickej bezpečnosti. Dohodli sme a už realizovali aj vzájomné výmeny pri výberových prednáškach. Aj naďalej chceme do budúcnosti s nimi spolupracovať pri podávaní spoločných výskumných projektov.

Spolupracujeme s Prešovskou Univerzitou, Katedrou Ekológie, ktorá sa stala nositeľom Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v oblasti liečivých, aromatických a koreninových rastlín.

V roku 2011 sme uzatvorili zmluvu o spolupráci s pestovateľmi liečivých rastlín a producentmi čajov a sirupov Agrokarpaty Plavnica. V roku 2011 sme pre Agrokarpaty Plavnica dopestovali 10 000 kusov Medovky lekárskej. Študenti majú možnosť v rámci cvičení tento podnik navštíviť a vidieť veľkoplošné pestovanie a spracovanie liečivých rastlín až po produkciu finálnych výrobkov a to čajov.

Spolupráca v rámci UVLF

Spolupracujeme s Katedrou farmaceutickej technológie, lekárenstva a sociálnej farmácie na systemizácií liečivých rastlín pre potreby informačného systému (školský program UVLF).

Spolupráca so zahraničím

V oblasti pestovania liečivých rastlín spolupracujeme s Ústavom květinářství a zelinářství ZF MENDELU Brno odkiaľ získavame a navzájom si vymieňame semená ako aj materské liečivé rastliny určené na ďalšie množenie.

V tomto roku 2012 sa uzavrela dohoda o spolupráci medzi UVLF a Užhorodskij nacionalnij univerzitet - naukovo-dosličnij institut fitoterapii, Užhorod, Ukrajina. Spolupráca je zameraná na zlepšenie učebno-metodickej práce na obidvoch vysokých školách, prehĺbenie vedeckých výskumov, výmenu skúsenosti pri príprave vysokokvalifikovaných odborníkov pre humánnu a veterinárnu farmáciu, zvyšovanie kvalifikácie profesorsko-učiteľského kolektívu a podávanie spoločných výskumných projektov.

Iné aktivity

V roku 2012 sme liečivými rastlinami prispeli na náučné chodníky pre deti v MŠ Žižkova Košice, MŠ Park Mládeže Košice a ZŠ Staničná Košice. V budúcnosti chceme v týchto aktivitách pokračovať a rozširovať tak vedomosti detí o liečivých rastlinách