Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Diplomové práce

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Diplomové práce

Hodnotenie fermentačnej kapacity bachora dojníc
Analýza pufračnej kapacity krmív, kŕmnej dávky a bachora.
Monitoring nutričných vlastností siláží a senáží v Slovenskej republike.
Biologická kontrola úrovne výživy v nížinnej produkčnej oblasti.
Vplyv silážneho procesu na zmenu pufračnej kapacity krmív.
Črevná stráviteľnosť bachorovo nedegradovateľných bielkovín v krmivách pre prežúvavce. Koncentrácie vybraných minerálnych látok vo vzťahu rastlina zviera
Vplyv vegetačného štádia na stráviteľnosť a produkčnú účinnosť ďateľovín.
Sledovanie obsahu minerálnych látok v krmivách  pre dojnice.
Analýza bachorovej stráviteľnosti NDV vo vzťahu k hodnoteniu energie NEL v krmivách a kŕmnych dávkach.
Stanovenie stráviteľnosti dusíkatých látok in vitro rôznych typov granulovaných krmív pre psov.

Bakalárske práce

Dynamika zmien obsahu karoténu v lucerne siatej (Medicago sativa) v závislosti na vegetačnom štádiu.
Zmeny obsahu tokoferolu v lucerne siatej (Medicago sativa) v závislosti od vegetačného štádia.
Koncentrácia karoténu v silážach s vyšším obsahom sušiny v závislosti od spôsobu konzervovania a doby skladovania.
Proces tvarovania krmív z pohľadu kvalitatívnych parametrov a zdravotnej nezávadnosti výsledného produktu.
Kŕmne komponenty a komerčne vyrábané krmivá používané vo výžive psov
Prebiotiká a ich využitie vo výžive psov.
Bielkovinové krmivá používané v diétach pre psy.
Doma pripravované diéty pre psy.
Leguminózy zúrodňovacie plodiny krmovinovej základne
Technologické postupy pre zvýšenie nutričnej a dietetickej hodnoty strukovín
Nutričná hodnota ďatelinovín v závislosti na pestovateľských podmienkach

Ústav chovu zvierat

Diplomové práce

Etiológia mastitíd oviec pri rôznych technológiách dojenia.
Environmentálni pôvodcovia mastitíd u oviec.
Faktory ovplyvňujúce výkonnosť poštových holubov.
Rezistencia bakteriálnych pôvodcov mastitíd dojníc.
Frekvencia tvorby enterotoxínov u koaguláza-negatívnych stafylokokov izolovaných pri mastitídach v chove oviec.
Frekvence výskytu biofilm tvořících Staphylococcus spp. izolovaných při mastitídách přežvýkavců.
Vplyv plemien na športovú výkonnosť jazdeckých koní.
Antioxidačný status u oviec.
Bakteriálni pôvodcovia mastitíd u národnych plemien oviec.
Vplyv perorálnej suplementácie Selénu a vitamínu E na antioxidačný status u poštových holubov.
Najčastejšie ochorenia poštových holubov počas pretekovej sezóny.
Vplyv  veku  a počtu laktačných dní na výskyt mastitíd  v chove  dojníc plemena slovenský strakatý dobytok.
Vyhodnotenie zootechnických a profylaktických podmienok v útulku Šťastný  Psík.
Vplyv dĺžky a obvodu holene na skokové schopnosti koní.
Využitie antioxidantov v športovej medicíne zvierat.
Faktory vplývajúce na zdravotný stav mliečnej žľazy u bahníc a zmenu kvality mlieka.
Frekvencia výskytu Streptococcus spp. izolovaných pri mastitídach dojníc.

Bakalárske práce       

Zootechnická problematika chovu a umiestnenia psov na vidieku v súčasnosti.
Analýza vzťahu verejnosti  k využitiu koňa v spoločnosti.
Súčasný stav v chove plemena Slovenský čuvač.
Zdroje bakteriálnej kontaminácie ovčieho mlieka v procese prvovýroby, prepravy a spracovania.
Možnosti bakteriálnej kontaminácie kravského mlieka počas dojenia.

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Diplomové práce

Diverzita helmintov pĺžov rodu Cobitis
Súčasný parazitostatus vo vybraných intenzívnych chovoch voľne žijúcich prežúvavcov  a efektivita podávania antiparazitík
Zdravotný stav a reprodukčné charakteristiky zajaca poľného (Lepus europaeus Pall.) na Východoslovenskej rovine
Parazitofauna akvárijových rýb – aktuálny stav, diagnostika a prevencia
Rozšírenie chovu , nové trendy šľachtenia a najčastejšie zdravotné problémy plemena doberman
Aujeszkyho choroba diviačej zveri a poľovných psov
A study of the pathological effects associated with fish lice (Argulus sp.) infection in freshwater fish
Molekulárna diagnostika kliešťami prenášaných patogénov poľovnej zveri
Najčastejšie parazitárne ochorenia  v drobnochovoch králikov a možnosti ich tlmenia

Bakalárske práce

Memoriál Jozefa Kadleca – všestranné skúšky stavačov
Anglický farbiar – história, súčasnosť  a jeho pracovné využitie
Úprava srsti psov
Efektívne spôsoby nasadenia dobrovoľného psovoda záchranára a špeciálneho psa na vyhľadávanie nezvestnej osoby v geografických podmienkach Slovenskej republiky
Working testy
Field  Trial stavačov
Využitie metódy pozitívnej motivácie pri výchove a výcviku psa
Parson Russel Teriér – jeho chov a pracovné uplatnenie
Kliker tréning v psích športoch
Metodika výcviku asistenčných psov pre kombinované zmyslové a telesné postihnutie
Metodika výcviku asistenčných psov pre záchvatové postihnutie
Bojové plemená psov – legislatíva a realita
Špecifiká výcviku služobných psov so zameraním na obranu
Dalmatín ako asistenčný pes
Pozitívna motivácia v športovej kynológii
Výber terapeutického psa