Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia zameriava svoje oblasti výskumu na:

 • riešenie otázok ochrany životného prostredia za účelom trvalo udržateľného rozvoja a verejného zdravia
 • uplatnenie asanačných prác vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v rámci preventívnych a represívnych opatrení pri využití postupov a metód zameraných na zvýšenie účinnosti a minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie
 • sledovanie čistiaceho procesu mestských odpadových vôd a vôd z kaliférie a možnosti zvýšenia efektívnosti čistiaceho procesu za účelom zníženia eutrofizácie v recipiente
 • uplatnenie efektívnych technológií pri spracovaní a ošetrení exkrementov hospodárskych zvierat a ich asanácia s uplatnením zásad správnej poľnohospodárskej praxe
 • ochrana vodných zdrojov v objektoch živočíšnej výroby s využitím vhodných spôsobov úpravy a dezinfekcie
 • sledovanie reziduí antikoagulačných rodenticídov vo vegetácii na poľných kultúrach po ničení škodlivých hlodavcov
 • čistiace a dezinfekčné postupy v potravinárskych prevádzkach s dodržiavaním zásad HACCP a možnosti kontaminácie
 • sledovanie vplyvu technológií a ustajňovacích podmienok na zdravotný stav, správanie a úžitkovosť zvierat na základe mikrobiologických a biochemických vyšetrení
 • riešenie otázok kvality bioklímy a možností jej úpravy vo fyzikálnych, chemických a biologických ukazovateľoch podľa požadovaných potrieb u ustajneného druhu a kategórie zvierat
 • analýzy jednotlivých zložiek životného prostredia v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroba bioproduktov a biopotravín

VEGA 1/4390/07 – Vplyv technológií na hladiny hluku v objektoch živočíšnej výroby a spracovateľského priemyslu a ich vplyv na vybrané fyziologické parametre zvierat, vedúci projektu MVDr. Ján Venglovský, PhD.

VEGA 1/0630/09 – Vplyv kontaminovaného prostredia vo vybraných lokalitách SR na zdravotný stav a produkciu zvierat v konvenčných a ekologických chovoch, vedúca projektu Prof.Ing.Oľga Ondrašovičová,CSc.

 

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky doposiaľ riešil a obhájil nasledovné grantové úlohy, ktorých zodpovednými riešiteľmi boli pedagógovia tunajšieho ústavu:

VEGA 1/8023/01 - Analýza súčasnej právnej úpravy problematiky transgénnych zvierat a príprava právnej normy o chove a držbe transgénnych zvierat, vedúci projektu doc. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD., zástupca vedúceho projektu MVDr. Peter Korim, CSc.

KEGA 3/0101/02 - Príprava celoštátnej učebnice „Súdne veterinárske lekárstvo“, vedúci projektu prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.

KEGA 3/3119/05 - Vytvorenie a prezentácia multimediálnych programov pre študijné predmety vyučované v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia na UVL Košice, vedúci projektu doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

V súčasnosti sú riešené nasledovné grantové úlohy, ktorých zodpovednými riešiteľmi sú pedagógovia tunajšieho ústavu:

VEGA 1/4430/07 – Xenobiotiká a morfogenéza, vedúci projektu doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

KEGA 3/5040/07 - Komparácia edukačných programov vybraných veterinárskych fakúlt v EÚ, vedúci projektu doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

KEGA 1/0618/03 Rezíduá veterinárnych antimikrobík v potravinách a surovinách živočíšneho pôvodu, vedúci – doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

APVV-20-063205 "Výskum a identifikácia genotypov výkrmových ošípaných a prežúvavcov s nižším obsahom sérového cholesterolu a analýza rizík ich jatočnej produkcie" Buleca, J., Hadbavný, M,. a kol., člen, prof. MVDr. JUDr. Bugarský,A., PhD.,člen., Kremeň. J., člen

 

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky orientuje vedecký výskum na:

 • na problematiku welfare hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat, možnosti merania welfare a stanovenia behaviorálnych indikátorov welfare zvierat.

V súčasnosti sa vedecká činnosť sústreďuje najmä na problematiku správania psov, prípadne koní. Z tohto zamerania vychádzajú aj riešené výskumné úlohy, doktorandské, diplomové a bakalárske práce.
Hlavným smerom výskumu je zameranie sa na stanovenie behaviorálnych a fyziologických parametrov u psov s poruchami správania a to najmä sledovanie anxiety a separačnej anxiety u psov, výskum agresivity psov.
Ďalší smer výskumu v spolupráci s policajným zborom SR, je zameraný na zostavenie batériových testov individuálnych predispozícií šteniat za účelom predikcie ich pracovnej upotrebiteľnosti.

Ústav disponuje metodikami a technickým vybavením:

 • Kamerový systém pre záznam správania v miestnosti open-field
 • Vyhodnotenie záznamu správania pomocou OBSERVER XT software (Noldus)
 • Analýza biochemických a hematologických ukazovateľov prístrojom IDEXX Laboratories, Inc.
 • Záznam srdcovej frekvencie meračom POLAR®
 • Analýza kortizolu, serotoninu, prolaktinu, IgA, IgE  metódou ELISA (OPSYS MR, DYNEX technologies)

Grantové úlohy riešené na ústave

1. Diagnostika individuálnych diferencií zvierat pomocou behaviorálnych a fyziologických indikátorov. VEGA 1/0727/12. 2012-2014  
2. Nové študijne programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Operačný program: OP Vzdelávanie, 2010-2013, Garant študijného programu: Vzťah človek zviera v canis a hipoterapii.
3. Sledovanie behaviorálnych a fyziologických zmien za účelom predikcie problémového správania zvierat. VEGA 1/0052/10, 2010-2011
4. Nové technológie a metódy vo vzdelávaní, obsahové a technické zabezpečenie študijného predmetu Etológia pre kynológov. KEGA, 2010-2011
5. Veterinárny terminologický slovník. KEGA 3/6149/08, 2008-2010
6. Prípady znaleckého dokazovania  vo veterinárnej praxi. KEGA 067-002 UVLF 4/2010, 2010
7. Uplatňovanie welfare zvierat v ekologických a konvenčných chovoch z pohľadu klinickej veterinárnej etológie, VEGA 1/4382/07, 2007-2009
8. Koncepcia výuky a vypracovanie vysokoškolskej učebnice aplikovanej etológie pre veterinárne štúdium, KEGA 3/3200/05, doba riešenia 2005-2007
9. Sokrates – Grundtvig 2 GRU2/2006/22-p-KO-1 „Chov zvierat z pohľadu verejných záujmov EÚ“ od 1.8.2006 do 31.7. 2007