Klinika koní

Vedecko-výskumná činnosť

Projekt aplikovaného výskumu AV 4/0009/07
Rekolonizácia pohlavného aparátu s využitím symbiotických mikroorganizmov

Súčasný trend ústupu od používania syntetických látok, hormónov a antibiotík v prevencii a liečbe chorôb a snaha o ich nahradenie produktmi biotechnologického a naturálneho pôvodu predstavuje veľkú príležitosť pre široké uplatnenie symbiotických mikroorganizmov aj v prevencii a terapii ochorení urogenitálneho traktu zohľadňujúc vaginálnu biocenózu ako prirodzený a zraniteľný biologický systém.
Projekt je zameraný na riešenie biotechnologického ošetrenia reprodukčného aparátu inokuláciou prirodzenými symbiotikami a naturálnou podporou harmonizácie mikroenvironmentu reprodukčného aparátu.
Projekt má prispieť k rozvoju ošetrenia reprodukčného aparátu u zvierat a ľudí biotechnologickými a naturálnymi metódami. Predpokladá sa využitie výsledkov v rámci programov podporovaných Európskou úniou na rozvoj inovácií.

VEGA 1/3484/06
Štúdium metabolických hormónov, rastových a externých faktorov vplývajúcich na vývoj folikulov, kvalitu embryí a fertilizáciu.

Metabolické hormóny ako leptin- produkovaný tukovými bunkami, IGF-inzulin, ktorý je tvorený v pečeni a somatotropín vylučovaný hypofýzou sú významnými mediátormi reprodukčného a nutričného stavu kráv. Ovplyvňujú procesy hypotalamo-hypofyzárno-ovariálnej osi ako aj folikulogenézu, ovariálnu steroidogenézu a funkciu žltého telieska. V priebehu ranného puerpéria, ale aj v období negatívnej energetickej bilancie sú koncentrácie inzulínu a leptínu v pozitivnej korelácií k energetickému stavu, stavu telesnej kondície a signifikantne vypovedajú o kvalite výživy a reprodukčnej výkonnosti. Externými faktormi vyvolané zmeny v hladinách metabolických hormónov v krvnom sére majú negatívne účinky na regrutáciu folikulov, na kvalitu oocytov a vývoj embryí. Presný mechanizmus efektu výživy na identifikáciu zmien metabolických hormónov však nie je plne objasnený. Folikulárny rast je riadený primárne gonadotropnými hormónmi ako aj lokálne pôsobiacimi rastovými hormónmi. Ovplyvňovaný je aj enviromentálnymi účinkami a výživou a následne cez zmeny koncentrácií metabolických hormónov je ovplyvnená kvalita oocytov, vývoj a prežívanie embryí a celková úspešnosť fertilizácie. Výživa je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim reprodukciu. Nutričný stav je v korelácií s embryonálnym vývojom a najvýznamnejšie pôsobí pri zvyšovaní efektivity reprodukčných technológií.
Poznanie mechanizmu vzájomných vzťahov výživy a hladín metabolických hormónov má význam aj pre zaistenie vyššej preživateľnosti embryí a znižovaní embryonálnej mortality.