Klinika malých zvierat

Charakteristika pracoviska

Zásady poskytovania klinickej činnosti

 • Klinika malých zvierat poskytuje diagnostickú, terapeutickú, preventívnu a konzultačnú činnosť pre psy a mačky v oblasti v oblasti chirurgie, ortopédie, vnútorných chorôb a reprodukcie v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. a 442/2004 Z. z. o Komore veterinárnych lekárov.
 • Táto činnosť je spoplatnená v zmysle vnútorných predpisov o hospodárskej činnosti na UVL v Košiciach. Cenník je súčasťou týchto zásad.
 • Klinická činnosť je rozdelená na dennú a pohotovostnú (nočnú) časť a činnosť cez soboty a nedele a štátom uznané sviatky.
 • V naliehavých prípadoch môže byť táto činnosť na prechodnú dobu zastavená (dezinfekcia, opravy, poruchy).
 • V čase od 15:30 do 08:00 v pracovných dňoch a v čase od 9:00 do 08:00 v sobotu, nedeľu a sviatok je činnosť považovaná za pohotovostnú a zvyčajne klinika poskytuje len neodkladné veterinárne úkony. Počas tejto doby sa majiteľom účtuje pohotovostný príplatok a to nasledovne:
  Počas pracovných dní v čase od 15:30 do 18:00 sa účtuje príplatok 10.-, v čase od 18:00 do 22:00 sa účtuje príplatok 25.-, od 22:00 do 08:00 počas pracovných dní a tiež počas víkendov sa účtuje pohotovostný príplatok 40.-
  Počas víkendov v čase od 9:00 do 12:00 sa účtuje príplatok 10.-, a v čase od 12:00 do 22:00 sa účtuje pohotovostný príplatok 30.- Veterinárny lekár je vždy prítomný na pracovisku.
 • Za pohotovostnú službu a nočnú službu sa neplatí príplatok ak majiteľ prišiel na ošetrenie pred skončením našej pracovnej doby alebo pohotovostnej služby a poskytovanie služieb, ktoré neprekračujú maximálne 15 minút po ukončení tejto služby. Potom sa platia príplatky ako sú uvedené v bode 5. a 6. týchto zásad.
 • Doporučujeme majiteľom, aby si preštudovali cenník úkonov, alebo si pred ošetrením zvieraťa zistili u veterinárneho lekára predbežnú cenu za veterinárne úkony a za liečivá a zdravotnícke pomôcky.
 • O neodkladnosti veterinárnych zákrokov rozhodne službukonajúci veterinárny lekár.
 • V prípade nejasnosti alebo sťažnosti, sa obráťte na Prof. MVDr. A.Trbolovú , PhD. na telefónne číslo +421 91509840659.

Klinická činnosť je zabezpečovaná pedagogickými a vedeckými pracovníkmi Kliniky malých zvierat. Klinická činnosť je zároveň súčasťou pedagogického procesu, študenti sa zúčastňujú klinickej činnosti v rámci stáže. Pod dohľadom službukonajúceho lekára študenti vykonávajú základné klinické vyšetrenie, aplikáciu liečiv, odbery krvi, zúčastňujú sa monitoringu a starostlivosti o hospitalizovaných pacientov.

Klinika malých zvierat poskytuje nasledovnú odbornú činnosť:

Odborné poradenstvo, diagnostika a terapia chorôb psov a mačiek, podľa nasledovných špecializácií:

Akútna medicína a anesteziológia

 • laboratórny monitoring akútnych a hospitalizovaných pacientov – hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, acidobázický profil
 • hospitalizačná činnosť – kontinuálny monitoring a terapia hospitalizovaných pacientov
 • postoperačná starostlivosť
 • starostlivosť o akútnych pacientov, prvá pomoc

Dermatológia, endokrinológia

 • základný diagnostický protokol kožných ochorení (kožný zoškrab, cytologické vyšetrenie, bakteriologická a mykologická kultivácia)
 • špecifická alergénodiagnostika (intradermálny kožný test)
 • špecifická endokrinologická diagnostika
 • špecifická laboratórna diagnostika
 • biopsia kože na histopatologické vyšetrenie

Gastroenterológia

 • diagnostika ochorení pečene vrátane funkčných testov, tenkoihlovej aspirácie a transkutánnej biopsie pečene
 • endoskopické vyšetrenie
 • ultrasonografické vyšetrenie

Chirurgia mäkkých tkanív

Kardiológia

 • elektrokardiografia
 • echokardiografia (ultrasonografické vyšetrenie srdca a merania v B a M móde)

Neurochirurgia

 • neurochirurgické zákroky na chrbtici a mieche

Neurológia

 • základné neurologické vyšetrenie
 • epileptológia
 • geriatrickí neurologickí pacienti
 • poruchy správania sa psov

Oftalmológia - komplexné oftalmologické vyšetrenie u všetkých druhov zvierat

 • priama a nepriama oftalmoskopia
 • meranie očného tlaku
 • USG oka
 • vystavenie certifikátov o výskyte dedičných očných ochorení
 • mikrochirurgické očné operácie všetkého druhu, operácie na spojovke, rohovke, operácie katarakty

Ortopédia

 • operačné zákroky na kostiach a kĺboch TPLO, TTA
 • operačné zákroky na chrbtici
 • hodnotenie röntgenogramov na DBK a DLK
 • hodnotenie luxácie pately u psov
 • včasná diagnostika DBK a terapia DBK u psov
 • symfysiodézia, TPO, denervácia kĺbového puzdra u psov
 • resekcia hlavice a kŕčka stehnovej kosti, náhrada bedrového kĺbu u psov

Reprodukcia

 • fyziológia a patológia rozmnožovania psov a mačiek ( obidvoch pohlaví)
 • manažment pripúšťania súk
 • odber ejakulátu od psov
 • umelá inseminácia súk
 • diagnostika gravidity ultrazvukom
 • ošetrenie nežiadúceho párenia
 • vedenie fyziologického a patologického pôrodu súk a mačiek
 • preventívny a urgentný cisársky rez
 • patológia popôrodného obdobia
 • vyšetrenie mláďat po narodení
 • infertilita psov a mačiek.

Röntgenológia

Stomatológia

Traumatológia

Urológia a nefrológia

 • základné vyšetrenie moču
 • vyšetrenie špecifickej hmotnosti
 • vyšetrenie sedimentu - organické a anorganické sonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra

Laboratórne vyšetrenia

 • hematologické vyšetrenie
 • biochemické vyšetrenie krvi a moču ascitu
 • acidobázický profil
 • koprologické vyšetrenie (Ústav parazitológie)
 • mikrobiologické a mykologické vyšetrenie (Ústav mikrobiológie)
 • patologicko-anatomické a histopatologické vyšetrenie (Ústav patologickej anatómie)