Klinika malých zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Regeneratívne metódy terapie v endodoncií a parodontológii pri použití TIVA. Projekt VEGA, číslo: 1/0212/12.

Výskum v oblasti dedične podmienených ochorení očí u psov – analýza dedičných očných ochorení u slovenských národných plemien psov a využitie nových terapeutických postupov v liečbe chronickej superficiálnej pigmentóznej keratitídy nemeckých ovčiakov. Projekt VEGA, číslo: 1/1192/12.

Štúdium diagnostiky, medikamentóznej a chirurgickej terapie traumy miechy u zvierat v experimente a klinickej praxi. Projekt VEGA, číslo: 1/2945/12.

Etiopatogenéza, diagnostika a terapia choroby mediálneho kompartmentu lakťového kĺbu a pately u psov. Projekt VEGA, číslo: 1/0731/13.

Proteíny akútnej fázy zápalu (C – reaktívny proteín, haptoglobín, sérový amyloid A, fibrinogén) v diagnostike, terapii a prevencii subklinicky prebiehajúcich zápalov a infekcií psov. Projekt VEGA, číslo: 1/0698/11.

Vývoj diagnostiky autoimunitných procesov endokrinných a neendokrinných ochorení a ich terapia u psov. Projekt VEGA, číslo: 1/0508/13.

Reprodukcia psov a mačiek. Projekt KEGA 013UVLF-4/2012.