Študentské domovy

Kritéria ubytovania na ŠD UVLF

Kritéria pre podávanie žiadosti o ubytovanie na Študentských domovoch UVLF v Košiciach, Podhradová 11 a 13, Košice platné pre ak. rok 2018/2019

1. Aktívni (denní) študenti žiadosti o ubytovanie v Študentských domovoch ULVF v Košiciach (ďalej len „ŠD“) pre akademický rok 2017/2018 vypĺňajú a potvrdzujú v AIS. Podávanie žiadostí v AIS je možné v období od 15. 4. 2018 do 15. 5. 2018. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované. AIS Kritéria

2. Študenti s prerušeným štúdiom. V prípade záujmu o poskytnutie ubytovania v ŠD po zápise na štúdium po prerušení v akademickom roku 2017/2018, sú títo záujemcovia povinní vypísať a zaslať žiadosť o ubytovanie (tlačivo žiadosti si vyzdvihnete na ŠD – ubytovacie oddelenie). Termín zasielania žiadosti je do 15. 5. 2018. Rozhodujúcim dňom je deň podania na pošte. Adresa: Študentské domovy, Podhradová 11, 040 01  Košice.

V prípade poskytnutia ubytovania je študent povinný pri prihlasovaní sa k ubytovaniu bezodkladne predložiť index s potvrdeným zápisom na štúdium po prerušení.

3. Uchádzači o štúdium od akademického roka 2018/2019, ktorí budú prijatí na štúdium na UVLF, podávajú žiadosti o ubytovanie najneskôr do 31. 07. 2018 elektronickou formou (viď. zasielané propozície s rozhodnutím o prijatí na štúdium). Prihlášky po termíne nebudú akceptované. Kritéria

4. Doktorandi žiadosti o ubytovanie v ŠD ULVF v Košiciach pre akademický rok 2018/2019 vypĺňajú a potvrdzujú v AIS. Podávanie žiadostí v AIS je možné v období od 15. 4. 2018 do 15. 5. 2018. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované. AIS Kritéria