Pozvánka do online výskumu

Online výskum zameraný na intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov

Uvedené pozvanie je súčasťou riešenia výskumnej témy FF UPJŠ v Košiciach, ktorá je riešená s podporou VEGA-1/0713/15 a so súhlasom Etickej komisie FF UPJŠ v Košiciach. Sledované sú základné ciele:
a)  prostredníctvom longitudinálneho dizajnu projektu sledovať zmeny životnej perspektívy a rizikového správania vysokoškolákov vo vybraných krajinách EÚ
b)  skúmať vzťahy vybraných intrapersonálnych a interpersonálnych faktorov postojov vysokoškolákov k životu, vzdelávaniu a práci na Slovensku a iných krajinách EU a emigračných zámerov.