Virtual library

služba Summon – Discovery service, používateľom sprístupňuje vyhľadávanie odborných informácií pomocou klučových výrazov vo vyhľadávacom okne. Summon umožňuje súčasne vyhľadávať v takmer všetkých platených aj neplatených externých zdrojoch a to až na úroveň vyhľadávania v úplných textoch a s prepojením na WoS.
Informations
Kolekcia analytických a interaktívnych kníh a databáz Knovel Library. Elektronické monografické a tabulkové diela s vysokou vlastnou pridanou hodnotou, a patriace medzi dôležité informačné zdroje predovšetkým inžinierskych odborov a prírodných vied.
Informations - Tools
Jednoduchý spôsob vyhľadávania odbornej literatúry. Informácie z mnohých odborov a zdrojov: recenzované články, dizertačné práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladateľstiev, odborných spoločností, archívov a ďalších odborných organizácií. Služba Google Scholar vám pomôže identifikovať relevantné zdroje súčastného výskumu .
Tools
Prístup k databázam - 3 000 plnotextových časopisov z rôznych oblastí
Adresár sprístupnených plnotextových vedeckých a odborných časopisov.
Verejne dostupná časť katalogu Národnej knižnice Českej republiky
Informations - Tools
ScienceDirect® elektronická služba vydavateľstva Elsevier, sprístupňujúca široku kolekciu elektronickýcých časopisov z rôznych vedných odborov, plnotextových a bibliografických informácií.
Informations - Tools
Abstraktová, citačná, referenčná a multidisciplinárna databáza
Informations - Tools
Prístup k bibliografickým záznamom a abstraktom kvalifikačných prác v PQDT.
Informations - Tools
Economic, Environmental and Social Statistics