Vyjadrenie UVLF v Košiciach k výsledkom komplexnej akreditácie

    V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná univerzita  hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia, chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode; lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy; veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový výsledok. Mnohé pripomienky akreditačnej komisie a jej pohľad zvonku na našu univerzitu sú teda pre nás podnetom na zlepšenie.

    Našimi silnými stránkami sú oblasti veterinárskych vied a  vied o živej prírode. V týchto oblastiach patríme k špičkovým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v európskom vzdelávacom priestore. Máme dostatočný počet vysokokvalifikovaných garantov i tvorivých pracovníkov, zaznamenávame vynikajúce výstupy aj v zahraničných karentovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom a vysokou citovanosťou. Máme nadštandardné pravidlá pre doktorandov, ktorí pre úspešné ukončenie svojho štúdia musia mať minimálne dve publikácie v karentovaných časopisoch. Rovnako máme jedny z najprísnejších kritérií pre habilitačné a inauguračné konania, čo svedčí o našom dôraze na kvalitu a nie kvantitu.  Z týchto prísnych kritérií nemienime ustupovať, aj keď to môže negatívne ovplyvniť štatistiku kvalifikačnej štruktúry ako jedného z kritérií hodnotenia akreditačnej komisie.  

    O kvalite nami poskytovaného vzdelania svedčí aj vysoký záujem o štúdium nielen zo strany slovenských, ale aj zahraničných študentov, ktorí dlhodobo tvoria viac ako 10 % všetkých našich študentov. Kvalita univerzity je potvrdená aj hodnotením European Association of Establishments  for Veterinary Education (Európska komisia pre veterinárske vzdelávanie), ktorá ju zaradila medzi tzv. „visited and approved establishments“ (navštívené a potvrdené školy), čo ju radí medzi najlepšie európske veterinárske vysoké školy. Splniť náročné požiadavky tohto medzinárodného hodnotenia kvality sa  podarilo z viac ako stovky veterinárnych škôl len približne polovici. Stojí za zamyslenie, prečo takéto komplexné hodnotenie na európskej úrovni nie je akceptované na úrovni národnej.

    V oblasti chemických vied, ktoré nie sú našou ťažiskovou vednou oblasťou, nám boli vytknuté nedostatočné výstupy vedecko-výskumnej činnosti, čo súvisí s nízkym počtom a nízkou aktivitou tvorivých pracovníkov, ktorí boli zaradení do tejto oblasti výskumu v sledovanom období 2008 – 2013. Na nápravu tohto stavu sme už prijali prvé opatrenia.

    V  oblasti farmaceutických vied máme rezervy vzhľadom na to, že študijný program farmácia je mladý, a je teda len prirodzené, že sa isté obdobie formuje.  Od vzniku tohto študijného programu univerzita venuje zvýšenú pozornosť jeho rozvoju personálnemu i materiálno-technickému, ako aj budovaniu vedecko-výskumnej základne, čo je proces náročný z časového i finančného hľadiska. V porovnaní s hodnoteným obdobím (2008 – 2013) sa kvalita tohto študijného programu v súčasnosti výrazne posunula. Svoje slabšie stránky si uvedomujeme, pravidelne vyhodnocujeme úroveň pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti, pričom  účinnosť už skôr prijatých opatrení dokazujú kvalitné výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré ešte nemohli byť hodnotené v sledovanom období. 

    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je tradičnou univerzitou s viac ako 65-ročnou históriou a je jedinečná v poskytovaní veterinárskeho vzdelávania. Jednoznačne patrí medzi univerzitné vysoké školy a urobíme všetko pre to, aby to tak aj zostalo.  Nepripúšťame možnosť, že by sme v stanovenej lehote neodstránili nedostatky, ktoré nám vytkla akreditačná komisia za hodnotené obdobie 2008 – 2013 a neobhájili toto začlenenie do budúcnosti. Doposiaľ však nepoznáme podmienky, na základe ktorých bude univerzita v stanovenej dobe 12 mesiacov hodnotená. Akceptujeme rozhodnutie akreditačnej komisie, aj keď sa s ním úplne nestotožňujme, pretože mnohé naše argumenty, niektoré len technického charakteru, odmietla akreditačná komisia zobrať do úvahy. Oceňujeme jej snahu očistiť vysoké školstvo, ale procesu hodnotenia je možné vyčítať retroaktivitu a netransparentnosť.

 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
                      rektorka          

Archív: 
0