Šport

Charakteristika pracoviska

Ústav telesnej výchovy a športu vytvára organizačné a materiálne podmienky na zabezpečenie telovýchovných činností pre študentov a podľa možností aj pre zamestnancov UVLF.

Zaradením predmetu Telesná výchova do skupiny výberových predmetov sa zmenila filozofia chápania pohybových aktivít študentov v zmysle osobného uvedomenia si ich potreby ako súčasti psychohygieny a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia.

Študenti ešte pred zápisom absolvujú stretnutie s učiteľmi Ústavu telesnej výchovy a športu, kde získajú informácie o športovo rekreačných aktivitách na UVLF.