Šport

História ústavu

História vysokej školy veterinárskej v Košiciach začína v r. 1949 a 1.1.1952 sa stáva fakultou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre so sídlom v Košiciach. V tom istom roku bola založená aj katedra telesnej výchovy.

1952 - 1962

Telesná výchova bola zaradená povinne ako súčasť celkovej výchovy študentov na vysokých školách. Telesná výchova sa zabezpečovala v jednej telocvični a na svojpomocne vybudovaných volejbalových, basketbalových a hádzanárskych ihriskách. Okrem toho bola prenajímaná raz do týždňa plaváreň v Prešove a dvakrát do týždňa futbalové ihrisko a atletická dráha od TJ Jednota Košice. Katedra telesnej výchovy bola vybavená pre všetky športy, najmä pre zimné a letné výcvikové kurzy. Zriadením a vybudovaním katedry telesnej výchovy bol poverený v roku 1952 prof. Samo Pačenovský (pôsobil v rokoch 1952-1964), ktorý vyučoval spočiatku za pomoci štyroch poslucháčov fakulty ako demonštrátorov pri praktických cvičeniach. V nasledujúcich rokoch bola katedra personálne skompletizovaná a doplnená o O. Župu (1953-1963), M. Ďurčanského (1955-1991) a L. Zeleňa (1955-1971).

Výučba povinnej telesnej výchovy sa uskutočňovala v jednotlivých ročníkoch následovne: I., II. a III. ročník mál po 2 hodinách týždenne v zimnom a letnom semestri, IV. roč. po 1 hodine. Navyše I. ročník mal 10 - dňový zimný výcvikový kurz (ZVK) a II. ročník letný výcvikový kurz (LVK). Okrem toho bola vo všetkých ročníkoch fakultatívna telesná výchova v týchto disciplínách: športová gymnastika, futbal, volejbal, basketbal, ľahká atletika, gymnastika, jazdenie na koni, šerm, lyžovanie a plávanie.

1962 - 1971

V tomto období dochádza k zmene vo vyučovaní TV s tým, že v I. a II. ročníky ostávajú 2 hodiny týždenne a v III. a IV. ročníkoch len 1 hodina. Do obsahu výučby sa zaraďujú : jazda na koni, kulturistika, stolný tenis a judo. Za Hornádom bol vybudovaný jazdecký areál a v priestoroch areálu školy provizórna telocvičňa. Počet učiteľov sa rozšíril o I. Bolča (1971 - 1978), T. Benedika (1970 - 1971) a externého učiteľa G. Orolína.

1972 - 1981

Dňa 15.1.1973 bola bývalá katedra telesnej výchovy spojená s katedrou cudzích jazykov do katedry telesnej výchovy a jazykov. Vedúcim bol menovaný dr. A Župa. Toto spojenie neprinieslo očakávaný efekt. Od 1.1.1975 bol názov katedry zmenený na katedru jazykov a telesnej výchovy. V rámci spoločnej katedry bolo samostatné pracovisko - ústav telesnej výchovy (ÚTV).

Výchovno-vzdelávací proces vyžadoval od pedagógov ÚTV značné vypätia síl vyvolané jednak narastaním počtu poslucháčov podliehajúcich povinnej telesnej výchove, jednak stratou vlastných telovýchovných objektov a športových plôch v areáli školy (r. 1976) a tiež nedostatočným počtom interných pedagogických pracovníkov. Výučba sa zabezpečovala v siedmych prenajatých objektoch v rozličných častiach Košíc. V tomto období boli vydané významné smernice o zimných a letných sústredeniach poslucháčov VŠ, smernice o spolupráci katedier TV s vysokoškolskými telovýchovnými jednotami, jednotné osnovy TV a významné „ Metodické pokyny pre modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v TV na vysokých školách v SSR na roky 1974 - 1978".

Počet pedagogických pracovníkov od roku 1969 sa zvýšil z troch na piatich. Vedúci ústavu bol Dr. A. Župa (do r. 1975), a odbornými asistentami: M. Ďurčanský, L Bolčo (do r. 1978), Š, Ižárik (1974-1991; v r. 1976 - 1981 ako vedúci oddelenia telesnej výchovy (OTV)), J. Kontír (1976-1982), PaedDr. K. Korvínová (1978-1993) a krátkodobo pracoval aj Š. Durutya (1973-1976).

1982 - 1991

Premenovaním katedry jazykov a telesnej výchovy vznikla katedra všeobecno-vzdelávacích predmetov s oddelením TV. Vedúcim katedry od r. 1982 -1998 sa stal PhDr. L. Belanský, CSc., odbornými asistentami: Š. Ižarik (do r. 1991), M. Ďurčanský (do r.1991), PaedDr. A. Čižmárik (od r.1983), PaedDr. K. Korvínová (1978-1993) a PaedDr. Q. Tokolyová (1987-1988 - zastupovanie Š. Ižarika počas uvoľnenia pre vrcholový šport).

V rámci výstavby vysokej školy sa vybudovali telovýchovné objekty, športový areál a ihriská. Oddelenie malo k dispozícii telocvičňu, ľahkoatletickú dráhu, ihriská pre športové hry a tenisový kurt pri Študentskom domove na Ceste pod Hradovou. Pre záujmovú činnosť slúžil areál na Popradskej ceste a lodenica pri Ťahanovciach. Pre pedagogické účely a záujmovú pedagogickú činnosť bol v prenájme zimný štadión, krytá plaváreň, telocvičňa a stolnotenisová hala TJ Lokomotíva.

Povinná telesná výchova sa vyučovala v I. - IV. ročníku. Jej súčasťou bola aj TV oslabených. Pri výberovom programe si študenti mohli vybrať zo športov: volejbal, basketbal, futbal, plávanie, ľadový hokej, stolný tenis, kanoistika a aerobik. Zimné a letné telovýchovné sústredenia boli súčasťou povinného telovýchovného programu. Študenti organizovaní v nepovinnej telesnej výchove tvorili základ reprezentácie na Športové majstrovstvá vysokých škôl (ŠMVŠ). Víťazmi Čs. univerziády sa stali v jude M. Kráľ (1983) a J. Berec(1987).

1992 - 2012

Oddelenie telesnej výchovy je súčasťou katedry všeobecno-vzdelávacích predmetov. Vedúcim oddelenia je od r. 1998 až doteraz PaedDr. Anton Čižmárik a odbornou asistentkou od r. 1998 do decembra roku 2010 bola Mgr. Erika Wienerová ( zomrela ). Od roku 2011 nastúpila PaedDr. Gajdošová.

Povinná telesná výchova bola v I. a II. ročníkoch 2 hodiny týždenne podľa výberu: basketbal, volejbal, futbal., kondičné posiľňovanie, kanoistika a aerobik. Fakultatívna telesná výchova bola okrem spomenutých športov rozšírená o tenis, stolný tenis a ľadový hokej. Zimné a letné telovýchovné kurzy boli už len ako nepovinný predmet.

Pre finančné problémy bola zrušená výučba na plavárni i zimnom štadióne. Z rovnakých dôvodov je obmedzený aj nákup športového inventáru a údržba športových objektov.

Od januára 2002 sa zrušila katedra všeobecno-vzdelávacích predmetov a oddelenie telesnej výchovy sa stalo rektorátnym pracoviskom. Telesná výchova sa vyučovala mimo kreditného systému, ale naďalej ako povinný predmet - zápočty.

Od septembra roku 2007 pod názvom Ústav telesnej výchovy a športu je znovu spolu Ústavom jazykov súčasťou Katedry všeobecne vzdelávacích predmetov.

Od školského roka 2007-08 je predmet Telesná výchova zaradený medzi výberové - nepovinné predmety. Ústav zabezpečuje výučbu telesnej výchovy pre študentov všetkých ročníkov a odborov. Študenti si môžu vyberať športové odvetvie z ponuky : futbal, volejbal, basketbal, florbal, bedminton, aerobik, kondičné posilňovanie, kanoistika, kardio trenažéry, sebaobrana, stolný tenis,turistika.

Výučba sa uskutočňuje formou pravidelných cvičení v týždni alebo v blokoch, resp. turnajoch a sústredeniach. Pre športové aktivity sú k dispozícii telocvičňa, posilňovne, vonkajšie ihriská ( v roku 2008 boli predané pre výstavbu internátu) a lodenica TJ Slávia UVLF s posilňovňou a plážovým ihriskom.

Pre zahraničných študentov sú v ponuke basketbal, futbal a volejbal.

Ústav TVaŠ technicky a organizačne v spolupráci s TJ Slávia UVLF zabezpečuje pre študentov i zamestnancov športové podujatia - Mikulášske a Veľkonočné turnaje vo volejbale, basketbale, florbale, futbale a stolnom tenise, vodácke akcie - splavovanie Dunajca, Hornádu, súťaž o železného muža, jarný a jesenný Beh okolo internátov, turistické akcie – Sivec, Ružínske jaskyne, Zádielska dolina, Cesta za históriou - Nižná Myšľa, futbalovú ligu zamestnancov, plážový volejbal, víkendové lyžovačky a ďalšie akcie.

Od vzniku katedry telesnej výchovy sa jej učitelia podieľajú aj na činnosti TJ Slávia pri škole, ktorá zabezpečovala záujmovú TV ako aj súťažný šport.