Šport

Výučba

Telesná výchova ako výberový predmet štúdia je pre študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v dennej forme s možnosťou využitia odbornej pomoci učiteľov TV.

Pohybové aktivity ponúkané ústavom TVŠ

TAE BO, AEROBIK – BODY FORM: cvičenie aerobného charakteru, zamerané na rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.

BASKETBAL, STREETBALL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.

BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.

FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra. Vysokoškolská liga mužov.

FRISBEE: ( lietajúci tanier ) kolektívna, bezkontaktná hra : pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.

INDOOROVÉ LEZENIE: lezenie na umelej stene

KANOISTIKA: základný výcvik jazdy na kanoe a kajakoch, splavovanie riek, putovné tábory, rafting

KARDIOTRENAŽÉRY: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.

KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy

MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca , taktika, pravidlá. Vysokoškolská liga.

SEBAOBRANA: zvýšenie všeobecnej sily, zvládnutie základných chvatov a pádov, formovanie a upevňovanie charakteru jednotlivca

TURISTIKA-CYKLOTURISTIKA: v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny, ...

VOLEJBAL, PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti. Vysokoškolská liga.

Cvičenia sa realizujú formou pravidelných cvičení – 2 hod/týžd. alebo blokovo – akcie, sústredenia, turnaje.

Prihlasovanie sa na predmet TV pre študentov všetkých študijných odborov a ročníkov je možné v dňoch zápisu (bude zverejnený) a potom počas prvých troch týždňov semestra, kedy vo vypísaných termínoch budú nezáväzné informatívne hodiny priamo na cvičení alebo počas úradných hodín - na Ústave telesnej výchovy a športu - spodný internát za vrátnicou vždy streda 9,00 - 10,30h kde je možné získať aj podrobnejšie informácie.

Zápis predmetu - keďže ide o výberový predmet - je možné po dohode s vedúcim ústavu zrušiť. Ďalšie možnosti športovania sú v rámci oddielov TJ Slávia UVLF Košice – jazdectvo – voltíž a sedlové disciplíny, kanoistika, lukostreľba a šport pre všetkých – športy zaradené do TV.

Formy výučby

Pravidelná účasť na hodinách TV:

kondičné posilňovanie, kardiocvičebňa, aerobik - Tae bo, body form, volejbal, futbal, basketbal, florbal, stolný tenis, kanoistika, turistika, sebaobrana, bedminton

Bloky:
turnaje a VŠ liga: futbal, volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis splavovanie – kanoistika
pešie túry, turistika+cykloturistika
lyžovanie

Sústredenia:
vodácke- kanoistika, rafting
lyžiarske
turistické

Aktuálna ponuka pohybových aktivít predmetu Telesná výchova na semester sa zverejňuje pred začiatkom semestra.

Študent si z aktuálnej ponuky na semester vyberie športovú skupinu a formu výučby a po prihlásení sa na ústave TVŠ a športu si zapíše výberový predmet TV do indexu najneskôr do 3 týždňov od začiatku semestra.

Študent denného štúdia všetkých ročníkov UVLF sa po prihlásení na výberový predmet Telesná výchova a po zápise do indexu môže zúčastňovať na všetkých formách pohybových aktivít zaradených do programu výberovej TV s uprednostnením v základnej skupine, t.j. do ktorej sa nahlásil.

Podmienkou zápočtu je aktívna účasť na cvičeniach v rozsahu 26 hodín za semester, ktoré môže so súhlasom učiteľa TV absolvovať aj v kombinácii jednotlivých foriem výučby a športov.

Prihlásením sa na výberový predmet získa študent študentský preukaz TJ Slávia UVLF s možnosťou využívania podmienok športových oddielov Športu pre všetkých TJ v telocvični UVLF po dohode so zodpovedným členom oddielu – kondičné posilňovanie, aerobik, volejbal, futbal, florbal.

Rozšírením športových možností študentov je riadne členstvo v TJ Slávia UVLF Košice v niektorom zo súťažných oddielov.