Akademický senát

Akademický senát UVLF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti UVLF) s hlasom rozhodujúcim. Je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

V súčasnosti má 21 členov, z toho 14 v komore zamestnancov a 7 v komore študentov, kde majú zastúpenie jedným členom aj doktorandi študujúci v internej forme doktorandského štúdia. Jedno funkčné obdobie Akademického senátu UVLF trvá štyri roky. Rozsah pôsobnosti a právomoci Akademického Senátu UVLF sú dané zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach.

Prvýkrát v histórii školy bol konštituovaný Akademický senát UVLF 26. 6. 1990 ako 45–členný trojkomorový orgán. Na čele Akademického Senátu UVLF je predseda. Túto funkciu v histórii školy vykonávali prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc.; doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.; prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc.; prof. MVDr. Mikuláš Levkut, CSc.; prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.; doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. a doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

Akademický senát UVLF má v súčasnosti nasledovné zloženie:

Horňáková Ľubica, MVDr., PhD. lubica.hornakova@uvlf.sk
Korim Peter, doc. MVDr., CSc. peter.korim@uvlf.sk
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. zuzana.kostecka@uvlf.sk
Koščová Jana, MVDr., PhD. jana.koscova@uvlf.sk
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. peter.lazar@uvlf.sk
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. jaroslav.legath@uvlf.sk
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD. slavomir.marcincak@uvlf.sk
Mudroň Pavol, prof. MVDr., PhD., Dip. ECBHM pavol.mudron@uvlf.sk
Petrilla Vladimír, MVDr., PhD. vladimir.petrilla@uvlf.sk
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc. peter.reichel@uvlf.sk
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD. zuzana.sevcikova@uvlf.sk
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD. juraj.toporcak@uvlf.sk
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD. igor.valocky@uvlf.sk
Vojtek Boris, MVDr., PhD. boris.vojtek@uvlf.sk
 
Komora študentov
Beránek Matěj matej.beranek@student.uvlf.sk
Bilský Patrik patrik.bilsky@student.uvlf.sk
Bučan Jaroslav jaroslav.bucan@student.uvlf.sk
Lapšanská Mária, MVDr., doktorandka maria.lapsanska@student.uvlf.sk
Matyi Štefan stefan.matyi@student.uvlf.sk
Orčík Dávid david.orcik@student.uvlf.sk
Palušová Pavlína pavlina.palusova@student.uvlf.sk
 
Predsedníctvo AS UVLF:
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. - predseda peter.lazar@uvlf.sk

Koščová Jana, MVDr., PhD. - podpredsedníčka
(predsedníčka komory zamestnancov)

jana.koscova@uvlf.sk
Orčík Dávid – podpredseda (predseda komory študentov) david.orcik@gmail.com
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. - tajomníčka zuzana.kostecka@uvlf.sk