Personálne obsadenie

Rektorka

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Kontakt

Prorektori

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kontakt

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Kontakt

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Kontakt

MVDr. Martin Tomko, PhD.

Prorektor pre zahraničné štúdium
Kontakt

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
Kontakt

Kvestor

Ing. Róbert Schréter, PhD.

Kontakt

Predseda akademického senátu

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

Kontakt

Slovenčina
Pracovisko: