Charakteristika Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Erasmus+ sa má stať účinnejším nástrojom na riešenie skutočných potrieb z hľadiska rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu v Európe i mimo nej. Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

V rámci programu Erasmus+ sa vykonávajú nasledujúce akcie na dosiahnutie stanovených cieľov:

Kľúčová akcia 1(KA1) – Mobilita jednotlivcov.

Kľúčová akcia 2(KA2) – Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov

Kľúčová akcia 3(KA3) – Podpora reformy politiky

 

Erasmus+  podporuje:

Erasmus je v rámci programu Erasmus zameraný na vyššie vzdelávanie a na odborné vzdelávanie na vysokoškolskej úrovni. Program je určený predovšetkým pre študentov, pedagógov a zamestnancov VŠ inštitúcií, ale aj pre školiteľov z podnikov a ďalších subjektov.

 

Ciele Eramsus+

pre inštitúciu – modernizácia a internacionalizácia vzdelávacej inštitúcie
  –  zvýšiť atraktivitu VŠ inštitúcie
   
pre zamestnancov VŠ – zlepšenie odborných a jazykových kompetencií
  –  zlepšenie pripravenosti na zmeny
  –  zvýšenie kvality vo výučbe a učení
  –  podpora profesijného rozvoja zamestnanca
   
pre študentov VŠ – osobný rozvoj
  –  zlepšenie vzdelávacích výsledkov
  –  zvýšenie zamestnanosti na trhu práce