Charakteristika Spravodajcu UVLF

Myšlienka zrodu mesačníka Veterinársky spravodajca vznikla niekedy v roku 1965. Prvé číslo sa však k čitateľom dostalo až pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v roku 1971. Typický bielomodrý obal formátu A4 niesol na titulnej strane text: SPRAVODAJ SZM, Vysoká škola veterinárska, 17. november 1971. Štatút Spravodaja schválilo vedenie školy 28. septembra 1971 a jeho výkonným redaktorom sa stal MVDr. František Lešník. V rokoch 1979 – 1981 bol Spravodaj vyložene študentským časopisom s prevažne študentskou redakčnou radou.

Následné obdobie stagnácie riešilo vedenie školy rozhodnutím rektora č. 157 zo dňa 15. júna 1984, keď uložilo doc. MVDr. Františkovi Lešníkovi, CSc., zabezpečiť 1. vydanie časopisu k 1. septembru 1984 s názvom SPRAVODAJ Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.

Prvé číslo, ale už XIV. ročníka, vyšlo pri príležitosti 35. výročia založenia VŠV v Košiciach v roku 1984. Súhlas na vydávanie periodického Veterinárskeho spravodaja č. Š. 9224/1984-30 zo dňa 29. augusta 1984 vydal odbor výchovy a vzdelávania na vysokých školách MŠ SSR. Spravodaj začal vychádzať dvojfarebne v európskom novinovom formáte pre 124 odberateľov (pedagogických a vedecko-výskumných inštitúcií, vojenských ústavov, doškoľovacích stredísk a knižníc vtedajšieho Československa (Lešník, F.: Veterinársky spravodajca, XXV, č. 6).

Politicko-spoločenské zmeny v roku 1989 poznačili redakčnú a distribučnú činnosť tvorcov Veterinárskeho spravodajcu. Predsedom novovymenovanej redakčnej rady sa stal doc. MVDr. Ján Lehocký, CSc., tajomníkom doc. MVDr. Pavol Mesároš, CSc.,(od 2002 predseda redakčnej rady), technickou redaktorkou Kvetoslava Ontková. Redakčná rada bola doplnená novými členmi vrátane študentov tak, aby boli podchytené všetky oblasti činnosti UVL vo vnútri aj navonok vo vzťahu k špecializovaným profesijným inštitúciám a univerzitám v SR. Rozširujú sa kontakty s redakciami univerzitných periodík na Slovensku a aj naďalej pretrváva záujem zahraničných dopisovateľov. Súčasný náklad 1000 kusov sa distribuuje na 152 adries. Obsahové zameranie Veterinárskeho spravodajcu odráža situáciu domácich a zahraničných vedecko-pedagogických a spoločenských aktivít vedenia UVL, AS pri UVL, ZO OZ PŠaV pri UVL, záujmových a športových klubov, ako aj aktivít našich študentov. Na jeho stránkach sú uverejňované závery vedeckých podujatí, výsledky z rokovaní významných návštev, medzirezortné a medzinárodné profesijné kontakty, hospodárske ukazovatele účelových zariadení UVL a i.

V marci 2008 došlo k zmenám v redakčnej rade. Novou šéfredaktorkou Veterinárskeho spravodajcu sa stala PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka univerzity, tajomníkom doc. MVDr. Ján Lehocký, CSc., technickou redaktorkou aj naďalej ostáva Kvetoslava Ontková. Redakčná rada aj v novom zložení pokračuje v doterajšom úsilí prinášať aktuálne informácie akademickej i širšej veterinárskej obci a víta záujem členov týchto obcí o publikovanie ich príspevkov.

15. januára 2010 začala univerzita používať nový názov - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Táto zmena priniesla so sebou aj zmenu názvu nášho časopisu. Od ročníka XXXVIII, čísla 5 – 6 z januára – februára 2010, sa jeho názov mení na Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a mení sa aj logo používané spolu s názvom.

Prvé číslo Spravodajcu UVLF v Košiciach v roku 2011, ročník XXXX, vyšlo v novej podobe. Najvýraznejšou zmenou bola zmena formátu, ku ktorej došlo prvýkrát po štyridsiatich rokoch od vzniku univerzitných novín.  Mení sa aj spôsob číslovania jednotlivých vydaní. Kým doteraz sa nové číslovanie začínalo s novým akademickým rokom, teraz to je s rokom kalendárnym. Upustilo sa tiež od číslovania vydania dvojmesačníka dvojčíslom (napr. 1 – 2), ale pre zjednodušenie každé zo šiestich vydaní ročne má číslo od 1 do 6. Všetky spomenuté zmeny vyplynuli z novej organizačnej štruktúry univerzity, podľa ktorej vzniklo Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF  v Košiciach ako samostatné účelové zariadenie, do pracovnej náplne ktorého patrí aj tlač univerzitného periodika. Po dlhých rokoch sa tak ukončila spolupráca s Východoslovenskými tlačiarňami v Košiciach a dlhoročnú technickú redaktorku Kvetoslavou Ontkovú nahradila Ivana Báštiová. Nateraz poslednou zmenou, ktorá výrazne ovplyvnila vonkajšiu podobu periodika,  je jeho vydávanie vo farbe od čísla 5/2011.

V súčasnosti vychádza Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako dvojmesačník.

Redakčná rada:
šéfredaktorka – PhDr. Ľudmila Kundríková
tajomník – doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD.
členovia – MVDr. Michal Breza, CSc., MVDr. Irena Rajzáková, MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Zuzana Vasilková, MVDr. Beáta Koréneková, PhD., MVDr. Marián Prokeš, Zlata Marholdová
sadzba – Ivana Báštiová

Redakcia:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
http://www.uvlf.sk/sk/spravodajca-uvlf-v-kosiciach

Tlač:
Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach

Uzávierka čísla:
Vždy k 20. v každom párnom mesiaci

Nepredajné – Nevyžiadané rukopisy nevraciame – Príspevky a fotografie nie sú honorované