Vedecká rada UVLF v Košiciach

Vedecká rada UVLF je najvyšším odborným akademickým orgánom UVLF. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor UVLF po vyjadrení Akademického Senátu UVLF. Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach.

Členmi Vedeckej rady UVLF sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov UVLF, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností.

Vedecká rada UVLF má v súčasnosti nasledovné zloženie:

Členovia akademickej obce UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. –   predsedníčka jana.mojzisova@uvlf.sk
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. mangesh.bhide@uvlf.sk
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. viera.cigankova@uvlf.sk
prof. MVDr. Ján Danko, PhD. jan.danko@uvlf.sk
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD. jan.dianovsky@uvlf.sk
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. zita.faixova@uvlf.sk
doc. MVDr. Peter Korim, PhD. peter.korim@uvlf.sk
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD. valent.ledecky@uvlf.sk
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. jaroslav.legath@uvlf.sk
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. maria.goldova@uvlf.sk
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. pavol.mudron@uvlf.sk
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. jozef.nagy@uvlf.sk
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. oskar.nagy@uvlf.sk
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. juraj.pistl@uvlf.sk
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD. peter.reichel@uvlf.sk
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. zuzana.sevcikova@uvlf.sk
prof. MVDr. Peter Turek, PhD. peter.turek@uvlf.sk
prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD. vladimir.vajda@uvlf.sk
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. igor.valocky@uvlf.sk
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. stefan.vilcek@uvlf.sk
Nečlenovia akademickej obce UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, DrSc. rektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ, ŠVPS SR, Bratislava
MVDr. Tibor Brauner prezident, Komora veterinárnych lekárov SR, Bratislava
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky,  Farmaceutická fakulta, VFU Brno
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Košice
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. rektor, Technická univerzita vo Zvolene
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. Farmaceutická fakulta, UK Bratislava
Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. riaditeľ, Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor, VFU Brno
PharmDr. Ondrej Sukeľ prezident, Slovenská lekárnická komora, Bratislava