Vydavateľ

Vydavateľské údaje:

Názov časopisu: FOLIA VETERINARIA
The scientific journal of the UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOŠICE — The Slovak Republic

ISSN 0015-5748
eISSN 2453-7837

Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Komenského 73, 041 81 K o š i c e, Slovenská republika

IČO: 00 397 474

On-line vydavateľ: De Gruyter Open, Bogumila Zuga 32A 01-811, Varšava, Poľsko
Kontakt: Ing. Milada Vargová, PhD., tel.: 0915 984 669, fax: 055/632 52 93,
e-mail: folia.veterinaria@uvlf.skmilada.vargova@uvlf.sk

Časopis vychádza kvartálne (č. 1–4) a je distribuovaný celosvetove.

Zodpovední redaktori:  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Adresa vydavateľstva:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73 
041 81 Košice
Slovenská republika

 

Publication information:

Name of the journal: FOLIA VETERINARIA
The scientific journal of the UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOŠICE,  The Slovak Republic

ISSN 0015-5748
eISSN 2453-7837

Publisher: University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) in Košice, Komenského 73, 041 81, K o š i c e, The Slovak Republic

IČO: 00 397 474

On-line publisher: De Gruyter Open, Bogumila Zuga 32A 01-811, Warsaw, Poland
Contact: Ing. Milada Vargová, PhD., tel.: 0915 984 669, fax: 055/632 52 93,
e-mail: folia.veterinaria@uvlf.skmilada.vargova@uvlf.sk

The journal is published quarterly (Numbers 1–4) and is distributed worldwide.

Editor-in-Chief:  Prof. DVM. Jana Mojžišová, PhD.,
Deputy/Managing Editor:  Prof. DVM. Juraj Pistl, PhD.

Publisher’s address:
University of Veterinary Medicine and Pharmacy
Komenského 73
041 81 Košice
Slovak Republic

Posledná aktualizácia stránky – 12. 02. 2018

Folia Veterinaria - elektronická verzia časopisu

Odkaz na staršie vytlačky