Folia Veterinaria

Folia veterinaria je vedeckým periodikom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1956.

Po prvých rokoch existencie školy, kedy sa všetka snaha sústreďovala na jej budovanie, sa už naplno rozbiehala aj výskumná činnosť pracovníkov školy. Svedčia o tom aj príspevky publikované v celoštátnom veterinárskom časopise Veterinářství (jeho prvý ročník vyšiel v roku 1951) a v Bratislave vychádzajúcom Veterinárskom zborníku (založenom v roku 1952), neskôr premenovanom na Veterinársky časopis. Hlavným redaktorom oboch slovenských časopisov bol prof. MVDr. Ján Hovorka, prvý rektor VŠV v Košiciach.

Počas vychádzania časopisu Folia veterinaria dochádzalo k mnohým zmenám ich redaktorov, redakčných rád aj prispievateľov. Prvé dva ročníky (1956 a 1957—1958) redigovali MVDr. František Hrudka a MVDr. Michal Breza — vo funkcii hlavného a výkonného redaktora. Redakciu 3. ročníka prevzal zast. doc. MVDr. Jaroslav Oto Vrtiak a MVDr. Ľudovít Slanina. Neskôr sa vo funkcii redaktorov Folia veterinaria obyčajne striedali čelní funkcionári školy. Z výnimiek treba spomenúť dlhoročnú činnosť prof. MVDr. Jozefa Arendarčika vo funkcii výkonného redaktora. Od roku 1993 (37. ročník) dvojica redaktorov bola doplnená technickým redaktorom. Stal sa ním MVDr. Michal Breza, CSc.

Do 25. ročníka (1981) časopis publikoval príspevky iba v slovenčine s cudzojazyčným záverom v ruštine, angličtine a nemčine, a aj napriek tomu si skoro získal záujem zahraničia, o čom svedčí časté citovanie článkov v prácach autorov z tematicky blízkych pracovísk. Z pôvodne ročných zborníkov prác sa už od 8. ročníka (1964) prešlo na ich publikovanie vo forme jednotlivých čísiel (1—4) či dvojčísiel (1—2, 3—4).

Časopis až do začiatku 80-tych rokov okrem vedeckých a odborných prác uverejňoval aj príspevky o dianí na škole − tak v oblasti pedagogickej a výskumnej, ako aj celospoločenskej. Navyše, história štvrťstoročnej existencie VŠV v Košiciach bola zhrnutá v suplementnom čísle 18. ročníka Folia veterinaria (1974), ktoré doplnilo prvé dve desaťročnice vydané ako samostatné publikácie (redigované, vrátane 3. desaťročnice, nebohým prof. MVDr. Karolom Friedom) pri príležitosti 10- a 20-ročnej existencie našej univerzity.

Významným sa stal 26. ročník Folia veterinaria (1982), kedy začali vychádzať práce v plnom rozsahu iba v angličtine, v čom redakcia pokračuje až doteraz. Výnimkou je iba suplementné číslo z roku 1984, ktoré vyšlo v slovenčine pri príležitosti 30- a 35-ročnej existencie UVL v Košiciach.

V roku 1992 došlo k zmene názvu Vysokej školy veterinárskej na Univerzitu  veterinárskeho lekárstva (UVL) a následne, počínajúc 37. ročníkom (1993) časopis prešiel na väčší formát (A4), zodpovedajúci svetovým zvyklostiam pri vedeckých časopisoch. Výber príspevkov prispel k zvýšeniu citovanosti časopisu v zahraničí. Opätovné publikovanie 4 samostatných čísiel ročne od 42. ročníka (1998), každé v rozsahu 56 tlačených strán, podstatne zvýšilo množstvo uverejnených príspevkov.

Folia veterinaria okrem svojho reprezentačného poslania, zverejňovania výsledkov práce pedagogických a vedeckých pracovníkov UVL v Košiciach a odborníkov z iných, tematicky blízkych pracovísk doma i v zahraničí, bolo už od svojich prvých ročníkov efektívnym nástrojom pre obohacovanie fondu Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL v Košiciach.

V roku 2009 došlo k zmene názvu univerzity na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a zároveň sa tým  rozšírilo aj obsahové zameranie časopisu ktorý zahrnuje aj príspevky z farmaceutickej oblasti.  

Od roku 1998 boli v časopise Folia veterinaria okrem pravidelných čísiel (ročne 1–4) nepravidelne vydávané aj osobitné suplementy, a to s vybranou tematikou medzinárodných vedeckých podujatí (konferencií a sympózií konaných na pôde univerzity) alebo významných jubileí. Doteraz to boli nasledujúce suplementy alebo špeciálne state:
K ročníku 42 (1998): AVIÁRNA MIKROGRAVITA – Vol. V.: Súčasné trendy v kozmickej biológii a medicíne.

Ročník 43 (1999): 50. výročie založenia VŠV v Košiciach  vrátane programu osláv a zhodnotenia činnosti UVL za 50 rokov.

Ročník 45 (2001): Suplementné číslo bolo opäť venované aviárnej mikrogravite – Vol. VI.: Súčasné trendy v kozmickej biológii a medicíne  Väčšina príspevkov sa týkala pokusov vykonaných na orbitálnom komplexe MIR a medzi autormi príspevkov boli viacerí vedeckí pracovníci UVL; jedným zo spoluautorov bol náš kozmonaut Ivan Bella. Ďalší suplement v tom istom roku obsahuje vybrané príspevky z medzinárodnej konferencie európskych veterinárskych lekárov, špecializujúcich sa na choroby malých zvierat, hydiny, koní a na históriu veterinárskej medicíny, konanej pri príležitosti 50. výročia založenia Prvej internej kliniky na UVL v Košiciach.

Ročník 46 (2002): K číslu 2 vyšiel suplement venovaný medzinárodnej konferencii Ekológia a veterinárska medicína V.:  Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárskej medicíne.

Ročník 48 (2004):  Suplement bol venovaný najvýznamnejším výsledkom výskumu pracovníkov UVM dosiahnutých v rokoch 2000−2003.

Ročník 49 (2005): V Suplement  boli prezentované najvýznamnejšie príspevky z medzinárodnej konferencie Ekológia a veterinárska medicína  VI.

Ročník 50 (2006): Suplement bol venovaný 3. Medzinárdnej konferencii k havárii v Černobyle.

Ročníky 51−52: Suplementy neboli vydané, ale číslo 2 v obidvoch rokoch bolo venované konferencii Hygiena Alimentorum – Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych produktov  (2007) a konferencii Ekológia a veterinárska medicína  VII. (2008).

Ročník 53 (2009): Rozsiahly suplement vydaný v tomto roku obsahoval významné výsledky prezentované na 10. Jubilejnom stredoeurópskom bujatrickom kongrese konanom na našej univerzite.

Ročník 54 (2010): Suplement vydaný v tomto roku bol venovaný konferencii Hygiena Alimentorum XXXI.

Ročník 55 (2011):  Boli vydané 2 suplementy, jeden venovaný konferencii Ekológia a veterinárska medicína  VIII. A druhý konferencii Hygiena Alimentorum XXXII.

Ročník 56 (2012): Tri suplementy vydané v tomto roku prezentovali problematiku rozdiskutovanú počas  konferencií Hygiena Alimentorum XXXIII., 25. dni fyziológie zvierat a X. Lazarove dni výživy a veterinárskej dietetiky.

Ročník 57 (2013): Suplement bol venovaný konferencii Hygiena Alimentorum XXXIV.

Ročník 58 (2014):  Boli vydané dva suplementy, jeden ku konferencii X. Lazarove dni výživy a veterinárskej dietetiky a druhý ku konferencii Hygiena Alimentorum XXXIII.

Po roku 2014 sa upustilo od vydávania suplementov.

V rokoch 2008 až 2015 (ročníky 52−59) bolo jedno číslo časopisu pravidelne vyhradené pre vybrané práce prezentované na konferencii venovanej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorá sa na univerzite každoročne poriada.

V roku 2016 došlo k významnej zmene v koncepcii časopisu ako aj k zmene redakčnej rady. Naďalej sa vo funkcii šéfredaktora a výkonného redaktora striedajú čelní funkcionári univerzity. Začínajúc týmto rokom (ročník 60) je Folia veterinaria  publikovaná ako open access na internete spoločnosťou De Gruyter Open. Vychádza pravidelne v štyroch číslach za rok a každé číslo obsahuje 10 vedeckých článkov, ktorých súčasťou sú farebné obrázky a grafy vysokej kvality.

Vzhľadom na svoju periodicitu časopis umožňuje rýchle šírenie nových informácií a je tak neoddeliteľnou súčasťou vedeckého života na univerzite, hlavne mladých vedeckých pracovníkov. Jednotlivé vedecké príspevky sú oponované 2 nezávislými oponentami z radov popredných odborníkov a podliehajú tiež kontrole publikačnej etiky.

Výhodou časopisu je, že ekonomicky je plne podporovaný univerzitou a publikovanie vedeckých článkov je bezplatné. Vydávanie časopisu ako open access na internete spoločnosťou De Gruyter Open zabezpečilo celosvetovú dostupnosť a čitateľnosť časopisu, čo zvýšilo jeho citovanosť a zintenzívnenie kontaktov s odborníkmi v rôznych krajinách sveta. Spektrum časopisu je široké, pretože pokrýva prakticky celú oblasť veterinárnej medicíny, čo umožňuje publikovať autorom z rôznych oblastí veterinárnej medicíny a tak isto čitateľom dáva široký prehľad o vedeckom pokroku vo veterinárnej medicíne.

Tým si časopis získava čitateľov aj z radov štátnych a privátnych veterinárnych lekárov ale neraz aj odbornej verejnosti. Z časopisu čerpajú nové poznatky aj študenti univerzity a PhD. študenti, ktorí navyše majú možnosť v časopise aj publikovať, v prípade dosiahnutia vynikajúcich vedeckých výsledkov prezentovaných na podujatiach ako sú Študentská vedecká konferencia a Seminár doktorandov, ktoré sa každoročne konajú na univerzite a tým sa sami môžu podieľať na tvorbe časopisu. Obdobne sa touto cestou môžu rýchle dostať do sveta vedecké práce, ktoré odzneli na vedeckých konferenciách usporiadaných univerzitou.   

Záverom je možné konštatovať, že vedecký časopis Folia veterinaria pomáha šíriť v rámci svojej viac ako 60-ročnej existencie dobré meno Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, doma i v zahraničí.

 

Folia veterinaria is the scientific journal published by the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia. The first Volume of this journal was issued in 1956.

Up to the 25th Volume (1981) of Folia veterinaria, the contributions were published only in Slovak with summaries in foreign languages, namely in Russian, English and German. Even in this form the articles raised interest abroad, which was witnessed by many citations in papers published in the relevant field. Starting from the 8th Volume (1964), the original annual issues were replaced by four single issues or two double issues per year.

A very important milestone in the history of Folia veterinaria was the 26th Volume (1982), because starting with this volume all contributions have been published in English. An exception was a Supplement published in 1984 in Slovak on the occasion of the 25 and 30 years of existence of the Veterinary College in Košice.

In 1992, the name of the Veterinary College was changed to the University of Veterinary Medicine (UVM) and, subsequently, starting from the 37th Volume (1993), the journal changed its format to A4, to correspond to the worldwide formats of scientific journals. Selection of papers helped to increase citations in the journals published abroad. Starting from the 42nd Volume, the number of articles published annually increased considerably after returning to four individual issues per year, each to an extent of about 56 printed pages.

In 2009, the name of the university changed to the University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) and, at the same time, the range of manuscript topics of Folia veterinaria was extended by contributions from the pharmaceutical field.

From 1998 till 2014 (Volumes 4258), in addition to four annual issues also special Supplements were published irregularly, devoted to selected topics presented at international scientific conferences and symposiums organized on university premises, or to important jubilees.

In the years 2008 to 2015 (Volumes 52−59) one of the four annual issues was devoted to the selected papers presented at the Student Scientific Conference organised annually by the UVMP.

In 2016, important conceptual changes have occurred in Folia veterinaria. Starting with this year (Volume 60), Folia veterinaria is published on-line as an open access journal by De Gruyter Open. Four issues are published quarterly, each containing minimum 10 scientific articles, most of them supplemented with colour pictures and graphs of high quality. New editorial board of the journal was appointed. As previously, the posts of Editor-in-Chief and Deputy/Managing Editor are held by top University functionaries.

Owing to its periodicity, Folia veterinaria enables rapid spreading of new information and thus has become an inevitable part of the scientific environment of the University and it has been particularly valued by young scientists. All manuscripts submitted for publication are reviewed by two independent reviewers (open peer review), acknowledged professionals, and are subject to publication ethics control. The language of articles before publication is checked by a native English speaker.

An important advantage of the journal is that it is fully supported by the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice and there are no fees for publication of accepted articles. On-line publication by De Gruyter Open ensures a worldwide access to its content, which caused an increase in citations and intensity of contacts with professionals in other countries. The scope of the journal topics is wide as it covers practically the whole field of veterinary medicine and provides opportunity to authors from relevant areas to publish their results and at the same time allows the readers to become acquainted with the recent progress in veterinary medicine.

Owing to its scope, the journal gains readers also from among state and private veterinarians and professional public. Information from the journal is useful also to undergraduate and postgraduate students of the University who welcome the opportunity to publish their articles in case of obtaining outstanding scientific results that are presented at the Student Scientific Conference and Seminar for postgraduate students, organised annually at the UVMP. In this way they can also contribute to the journal success and, at the same time, present their results on a worldwide scale.

In conclusion we can state that by its more than 60 years of existence, the journal Folia Veterinaria has contributed considerably to the good name of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice not only in Slovakia but also abroad.