Vnútorné predpisy a smernice

Dátumzoradiť zostupne Dokument
14.04.2009 VP č. 22 Smernica o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach, prílohy č.1, 2 a 3 a dodatky č.1 a č.2 k prílohe č.2
14.04.2009 VP č. 23 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku UVL v Košiciach + Dodatok č.1
14.04.2009 VP č. 28 Smernica pre inventarizáciu majetku UVL v Košiciach a dodatok č.1
14.04.2009 VP č. 35 Smernica o poskytovaní OOPP na UVL v Košiciach
14.04.2009 VP č. 37 Skúšobné obdobie na UVL v Košiciach v súlade s novelou vysokoškolského zákona platné od akademického roka 2008/2009
14.04.2009 VP č. 42 Štatút ceny rektora UVL v Košiciach za významný prínos v oblasti vedeckého bádania učiteľov a vedeckých pracovníkov UVL v Košiciach
14.04.2009 VP č. 44 Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zvieratami v priestoroch ich ustajnenia a strojnými poľnohospodárskymi zariadeniami na UVL v Košiciach
14.04.2009 VP č. 45 - Prevádzkovo bezpečnostný predpis pri činnosti v administratíve
14.04.2009 VP č. 46 Logo a zásady jeho používania
22.03.2013 VP č. 03 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest UVLF v Košiciach
22.03.2013 VP č. 11 Disciplinárny poriadok pre študentov UVLF v Košiciach
22.03.2013 VP č. 12 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF v Košiciach
22.04.2013 VP č. 14 Zásady udeľovania čestného titulu „PROFESOR EMERITUS“ na UVLF v Košiciach
22.04.2013 VP č. 15 Zásady udeľovania čestného titulu „DOCTOR HONORIS CAUSA“ na UVLF v Košiciach
22.04.2013 VP č. 26 Postup pri habilitačnom a inauguračnom konaní na UVLF v Košiciach a prílohy č. 1., 2., 3. a 4.
06.09.2013 VP č. 01 Štatút UVLF v Košiciach
29.11.2013 VP č. 27/B - Organizačný poriadok UVIK
29.11.2013 VP č. 27/A - Štatút UVIK
29.11.2013 VP č. 27/C - Knižničný poriadok UVIK
12.12.2013 VP č. 16 Pracovný poriadok UVLF v Košiciach
14.01.2014 VP č. 55 Zásady prevádzkovania energetického hospodárstva
06.02.2014 VP č. 20 Štatút neinvestičného fondu UVLF v Košiciach
30.04.2014 VP č. 21 Smernica o účtovníctve UVLF v Košiciach
09.12.2014 VP č. 26 Postup pri habilitačnom a inauguračnom konaní na UVLF v Košiciach a prílohy č. 1., 2., 3. a 4. - schválené AS 9.12.2014 - Doplnok č.1
12.02.2015 VP č. 05 Zásady volieb do AS UVLF v Košiciach
27.03.2015 VP č. 10 Register študentov UVLF v Košiciach
28.04.2015 VP č. 17 Vnútorný mzdový predpis UVLF v Košiciach
14.05.2015 VP č. 23 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku UVL v Košiciach - Dodatok č.2
03.06.2015 VP č. 60 - Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
04.06.2015 VP č. 61 Smernica o používaní pečiatok na UVLF v Košiciach
08.07.2015 VP č. 04 Pravidlá hospodárenia UVLF v Košiciach
04.08.2015 VP č. 52 Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy a vzdelávania zamestnancov UVLF v oblasti BOZP
28.08.2015 VP č. 27/D - Smernica o základných pravidlách a princípoch projektu KA1 - vysokoškolského vzdelávania v rámci programu ERASMUS+ na UVLF v Košiciach
01.10.2015 VP č. 62 Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestancom
12.10.2015 VP č. 50 Smernica na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pra práci v priestoroch UVLF
12.10.2015 VP č. 54 Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
14.10.2015 VP č. 32/A Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
14.10.2015 VP č. 32/B Smernica o preventívnych lekárskych prehliuadkach v súvislosti s prácou a dohľadom nad zdravím zamestancov UVLF v Košiciach
14.10.2015 VP č. 47 Disciplinárna komisia pre zamestnancov UVLF v Košiciach
14.10.2015 VP č. 48 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie pre zamestnancov UVLF v Košiciach
15.12.2015 VP č. 09 Organizačný poriadok UVLF v Košiciach - platí do 31.12.2017
13.01.2016 VP č. 17 Vnútorný mzdový predpis UVLF v Košiciach - Prílohy
08.03.2016 VP č. 36 Smernica o podnikateľskej a hlavnej ekonomickej činnosti UVLF v Košiciach
06.04.2016 VP č. 34 Smernica o poplatkoch za ubytovanie v ŠD UVLF v Košiciach
18.04.2016 VP č. 24 Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na UVLF v Košiciach
06.05.2016 VP č. 13 Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach
11.05.2016 VP č. 41 Štatút internej grantovej agentúry UVLF v Košiciach
23.05.2016 VP č. 56 Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami na UVLF v Košiciach
24.06.2016 VP č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
29.07.2016 VP č. 39 Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania
29.07.2016 VP č. 21 Smernica o účtovníctve UVLF v Košiciach - Dodatok č.1
30.07.2016 VP č. 02 Študijný poriadok UVLF v Košiciach
11.11.2016 VP č. 64 Smernica o činnosti záujmových klubov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.11.2016 VP č. 40 Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach
06.12.2016 VP č. 59 - Zásady rigorózneho konania v ŠP Farmácia na UVLF v Košiciach
28.03.2017 VP č. 30 Smernica o cestovných náhradách na UVLF v Košiciach
29.03.2017 VP č. 30 Smernica o cestovných náhradách na UVLF v Košiciach - Prílohy
29.03.2017 VP č. 65 Registratúrny poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.03.2017 VP č. 07 Štatút Správnej rady UVLF v Košiciach
20.04.2017 VP č. 08 Rokovací poriadok Správnej rady UVLF v Košiciach
19.07.2017 VP č. 66 Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach v súvislosti s prácou a dohľadom nad zdravím zamestnancov
16.08.2017 VP č. 67 Etický kódex zamestnanca UVLF
16.08.2017 VP č. 68 Etický kódex študenta UVLF
23.08.2017 VP č. 31 Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach - platí od 01.09.2017
14.09.2017 VP č. 57 - Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach
16.10.2017 VP č. 09 Organizačný poriadok UVLF v Košiciach - platí od 01.01.2018
27.11.2017 VP č. 01 Štatút UVLF v Košiciach - Dodatok č.1
12.12.2017 VP č. 69 Zásady systémovej podpory špičkových tímov UVLF v Košiciach
15.02.2018 VP č. 38 Školné a administratívne poplatky v ak. roku 2018-2019 - platí od 01.09.2018
15.02.2018 VP č. 38 Školné a administratívne poplatky v ak. roku 2017-2018 - platí do 31.08.2018
28.03.2018 VP č. 70 Smernica o vybavovaní sťažností na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.04.2018 VP č. 43 Štatút edičného strediska a predajne literatúry UVLF v Košiciach
23.04.2018 VP č. 71 Smernica o základných pravidlách a princípoch projektu KA1 - vysokoškolského vzdelávania v rámci programu ERASMUS+ na UVLF v Košiciach
12.07.2018 VP č. 19 Smernica o autodoprave na UVLF v Košiciach- platí do 31.08.2018
12.07.2018 VP č. 19 Smernica o autodoprave na UVLF v Košiciach- platí od 01.09.2018
23.08.2018 VP č. 18 Smernica o verejnom obstarávaní na UVLF v Košiciach - platí od 01.09.2018
23.08.2018 VP č. 18 Smernica o verejnom obstarávaní na UVLF v Košiciach - platí do 31.08.2018
06.09.2018 VP č. 31 Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach - platí od 01.09.2018
06.09.2018 VP č. 06 Rokovací poriadok AS UVLF v Košiciach