Informácie o ubytovaní na ŠD UVLF

1. O pridelení (nepridelení) ubytovania v ŠD UVLF pre akademický rok 2016/2017 získa študent informáciu v systéme AIS najneskôr do 20.8.2016 !

2. Do pozornosti

    Oznamujem študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním  v Študentských domovoch UVLF v Košiciach, že v prípade neubytovania sa  študenta v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok, je študent povinný najneskôr v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok oznámiť riaditeľovi ŠD UVLF v Košiciach (ubytovacie oddelenie) záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním.

     Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.

Info ohľadom ubytovania sa pre uchádzačov

Uchádzači t.j. študenti nastupujúci do 1 ročníka sú taktiež povinní sa ubytovať od 2.9.- do najneskôr dňa zápisu (len v pracovných dňoch). Na ŠD si vyzdvihnete príslušné tlačivá, ktoré Vám vydá na to určená osoba. Je potrebné si so sebou zobrať hotovosť a fotografiu menšieho formátu. Šeky na vyplatenie bytného dostanete pri vyzdvihnutí tlačív v deň ubytovania sa. Šeky je potrebné  vyplatiť v daný deň. Pri ubytovaní sa platia prvé 2 mesiace t.j. september a október cca 124 €. Pošta od internátu je vzdialená cca 10 minút chôdze.