Katedra biológie a genetiky

Charakteristika pracoviska

Katedra biológie a genetiky je špecializované pracovisko zamerané na pedagogickú a výskumnú činnosť v oblasti bunkovej a molekulovej biológie, zoológie, rádiobiológie, diagnostiky a šírenia protozoárnych infekcií, genetickej prevencie a environmentálnej genotoxicity. Katedru od roku 2007 tvoria dva ústavy: Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie a Ústav genetiky.

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie sa zameriava na riešenie problematiky diagnostiky oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni, na priamu detekciu Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. a Blastocystis hominis v klinických a environmentálnych vzorkách. Cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku ako aj štúdium ich molekulovo- biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu. Zároveň v jeho úsilí je sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy.

Ústav genetiky

Ústav genetiky je vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti zameraný hlavne na hodnotenie genotoxických účinkov novozavádzaných alebo importovaných agrochemikálií, kumulovanú genotoxicitu faktorov vonkajšieho prostredia ako aj detekciu a prevenciu dedične podmienených ochorení a nežiadúcich vlastností zvierat.