Katedra farmaceutickej technológie

Charakteristika pracoviska

Katedra farmaceutickej technológie v rámci študijného odboru farmácia  zabezpečuje výučbu profilového (povinného) predmetu Liekové formy a galenika a povinne voliteľného predmetu Výroba liekov v zmysle zásad správnej výrobnej praxe. Počas výučby uvedených predmetov sa študenti oboznamujú s teoretickými základmi formulácie jednotlivých liekových foriem, pomocnými látkami pre prípravu a výrobu liekov,  ako aj základnými operáciami, technológiou výroby a zabezpečením kvality liekov v súlade s platnými slovenskými aj európskymi normami. Získané teoretické vedomosti študenti aplikujú pri praktickej príprave liekov  v špecializovaných technologických laboratóriách katedry pri praktickej príprave liekov, tak aby si osvojili poznatky a zručnosti, ktoré budú využívať v lekárenskej, výskumnej a výrobnej praxi.

Vo vedeckej práci  kolektív katedry študuje možnosti  širšieho  uplatnenia hornín a minerálov ako pomocných látok pri formulácii topických a perorálnych liekových foriem, včítane nanočasticových systémov.