Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Charakteristika pracoviska

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie zabezpečuje výučbu, vedecko- výskumnú činnosť a diagnostiku v rámci štúdia funkčných a morfologických zmien pri patologických procesoch v organizme zvierat. Člení sa na Ústav patologickej anatómie a patologickej fyziológie.

Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu makroskopických, mikroskopických a submikroskopických zmien vznikajúcich v priebehu patologických procesov. Výučba je rozdelená na tri časti - všeobecná patológia, špeciálna patológia a dôležité choroby zvierat. Zahŕňa praktické cvičenia a prednášky. Praktické cvičenia sú rozdelené na pitvy, demonštráciu histologických a muzeálnych preparátov, s prezentáciou preberanej problematiky formou DVD. Všeobecná patológia sa zaoberá zákonitosťami rozvoja a výslednými morfologickými zmenami pri chorobných procesoch, sú v nej zahrnuté základné patologické procesy. Špeciálna patológia zahŕňa patomorfologické a histologické zmeny jednotlivých systémov, v rámci dôležitých chorôb sú preberané jednotlivé nozologické jednotky u rôznych druhov zvierat a ich diferenciálna diagnostika.

V rámci prevádzkovej činnosti sa na ústave vykonávajú:
- pitva veľkých, malých, drobných cicavcov a vtákov
- pitva jednotlivých orgánov zvieraťa
- patohistologické vyšetrenie parafínových rezov a zmrazovacích rezov použitím klasických farbiacich techník, špeciálnych imunohistochemických farbiacich techník
- elektrónovomikroskopické vyšetrenie
- cytologické vyšetrenie
- príprava odborných posudkov

Ústav patologickej fyziológie

Ústav zabezpečuje pregraduálnu výučbu patologickej fyziológie v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a v štúdiu v anglickom jazyku. V študijnom programe Farmácia výučbu fyziológie a patologickej fyziológie. Ústav je školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia. Výskumná činnosť ústavu je zameraná na štúdium účinku biologicky aktívnych látok obsiahnutých v éterických olejoch ovplyvňujúcich fyziologické funkcie v organizme a na štúdium faktorov ovplyvňujúcich črevnú bariéru zvierat.