Klinika ošípaných

Charakteristika pracoviska

Klinika ošípaných vznikla dňa 1. 9. 2007 príkazom rektora č. 8/2007 ako novovytvorené pracovisko rozdelením II. Internej kliniky na Kliniku prežúvavcov a Kliniku ošípaných.

V pedagogicko-výchovnom procese Klinika ošípaných zabezpečuje prípravu študentov v študijných predmetoch „Klinická diagnostika“ a „Vnútorné choroby ošípaných“. V klinických i terénnych podmienkach je cieľom zabezpečiť prípravu študentov v oboch študijných programoch praktickým návykom pri klinickom vyšetrovaní zvierat, ako aj získanie poznatkov z etiopatogenézy, symptomatológie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie a prevencie vnútorných chorôb ošípaných. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko orientuje do oblasti porúch látkového metabolizmu a možnosti jeho ovplyvnenia. Výskumná práca je úzko spätá s terénnou praxou a kolektív pracovníkov je profilovaný aj na expertíznu a poradenskú činnosť. Klinika poskytuje aj priestor pre odborný rast diplomantov, doktorandov, ako aj kontinuálny vedecko-pedagogický rast učiteľov k získavaniu pedagogických hodností.