Klinika prežúvavcov

Charakteristika pracoviska

Klinika prežúvavcov vznikla dňa 1.9.2007 príkazom rektora č. 8/2007. Poslaním kliniky je zabezpečovať kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, založenú na komplexnom druhovom prístupe (t.j. naučiť študentov oboch študijných programov ako aj zahraničných praktickým návykom pri základnom klinickom vyšetrení zvierat a následne osvojenie si poznatkov z etiopatogenézy, klinických príznakov, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie a prevencie chorôb prežúvavcov), ktorá sa opiera najmä o poznatky z oblasti vedecko-výskumnej činnosti tunajšieho pracoviska (vývoj a aplikácia nových diagnostických, terapeutických a preventívnych opatrení pre ekonomicky závažných neinfekčných ochoreniach potravových zvierat, manažment zdravia a pod.). Ďalej je to rozsiahla expertízna a poradenská činnosť poľnohospodárskym podnikom (v rámci Slovenskej republiky, zvlášť pri riešení zdravia a reprodukcie zvierat ako aj produkcie zdravotne bezpečných potravín živočíšneho pôvodu) pri aplikácii najnovších vedeckých poznatkov a využitia modernej prístrojovej techniky pre posudzovanie narušenia vnútorného prostredia prežúvavcov v dôsledku vonkajších a vnútorných inzultov. Štvrtou oblasťou je odborný rast mladých vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov s cieľom získať hodnosť PhD. a hodnosti vyšších učiteľov v oblastiach vedecko-výskumných zameraní tunajšieho pracoviska.

Laboratórna diagnostika
Laboratórium je odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia a analýzy pôdy, rastlín, krmív, potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu a biologického materiálu na vybrané organické a anorganické ukazovatele.

Činnosť oddelenia laboratórnej diagnostiky je zameraná hlavne na:

  • klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej produkcii a reprodukcii zvierat (preventívna diagnostika a kontrola zdravia zvierat)
  • riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu v rámci vedecko-výskumnej činnosti v oblasti porúch zdravia so zameraním hlavne na látkový metabolizmus zvierat
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri teoretickej a praktickej výučbe odborných disciplín v oblasti klinickej diagnostiky a chorôb prežúvavcov (II a III. stupeň vzdelávania), riešení diplomových prác študentmi, dizertačných prác doktorandmi
  • na konzultačnú a poradenskú činnosť spojenú s preventívnou diagnostikou porúch zdravia v rámci spolupráce s poľnohospodárskymi podnikmi pri riešení problémov živočíšnej výroby a chovateľskej praxe
  • spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov aj s inými pracoviskami v rámci univerzity ako aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (Krajské a Regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci SR) a s pracoviskami laboratórnej diagnostiky (Štátne veterinárne a potravinové ústavy SR, Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVL v Košiciach a Neuroimunologického ústavu SAV).

Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia (hematologický analyzátor SERONO 150 a ABCVet 16: stanovenie hematologického profilu; analyzátor na posúdenie acidobázickej homeostázy ABL5: stanovenie acidobázického profilu; spektrofotometrický analyzátor ALIZÉ: stanovenie ukazovateľov enzymatického, makrominerálneho, energetického a bielkovinového profilu; atómový absorpčný analyzátor s plameňom AAS Aanalyst 100, Perkin Elmer: stanovenie makro- a mikroprvkov; atómový absorpčný analyzátor bez plameňa AAS 4 100 ZL, Perkin Elmer: stanovenie Se; optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou OPTIMA 2 100 DV: stanovenie ťažkých kovov, a mikrovlnný reakčný systém MULTIWAVE 3 000, Perkin Elmer: mineralizácia vzoriek; spektrofluorometer FP-550: stanovenie vitamínov a β – karoténu; fotometer OPSYS MR , Elisa reader: stanovenie proteínov akútnej fázy a hormónov.