Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Charakteristika pracoviska

Rozšírené informácie

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat zabezpečuje klinickú, pedagogickú a vedeckú činnosť.

V súčasnosti klinickú a pedagogickú činnosť zabezpečujú pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi, ktorí pracujú samostatne, ale pod odborným dohľadom službukonajúceho veterinárneho lekára, príp. pedagóga.

Harmonogram klinickej činnosti je vypracovávaný po semestroch, počas skúšobného obdobia a počas dovolenkového obdobia v týždňových intervaloch. V harmonograme sú uvedení veterinárni lekári zabezpečujúci ambulantnú činnosť počas pracovnej doby v pracovné dni od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.30 hod. Mimo uvedených ordinačných hodín je zabezpečovaná stála pohotovostná služba. V rámci klinickej činnosti sa zabezpečuje pre majiteľov a chovateľov poradenská služba.

Medzi klinickou a pedagogickou činnosť je úzka spätosť, vzhľadom k tomu, že pacienti kliniky sú prezentovaní študentom v rámci praktických cvičení.

Službukonajúci veterinárni lekári počas dennej služby vedú v priebehu týždňa klinické stáže študentov tak, aby títo boli zapájaní do diagnostickej, terapeutickej a preventívnej činnosti kliniky.

Do klinickej činnosti Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat patrí aj problematika chorôb včiel. V pedagogickej činnosti je zahrnutá problematika chovu a chorôb včiel. Dôraz je kladený na infekčné, invázne choroby a choroby z prostredia, ich diagnostika, terapia a profylaxia.