Kontrolór

Charakteristika pracoviska

  • Zabezpečuje vnútornú kontrolnú činnosť univerzity zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov UVLF.
  • Vypracováva plán kontrolnej činnosti, pripravuje a realizuje kontroly na mieste a navrhuje opatrenia na základe výsledkov kontrol.
  • Vykonáva agendu sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach, vedie evidenciu sťažností a zabezpečuje ich vybavenie.
  • Je zodpovednou osobou podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
  • Zabezpečuje vybavenie žiadostí o sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií a vedie ich evidenciu.

Ing. Edita Krettová
edita.krettova@uvlf.sk
0918 455 706, kl. 1115