Oddelenie prevádzky a investícií

Charakteristika pracoviska

Oddelenie sa delí na Referát investícií a Referát prevádzky.

Referát investícií vykonáva komplexné investičné činnosti v oblasti obstarávania hmotného investičného majetku (predmety dlhodobej spotreby, pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia) a nehmotného majetku (software). Zabezpečuje prípravnú a projektovú dokumentáciu, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení. Spracúva záverečné hodnotenie stavieb a vedie štatistické výkazníctvo pre oblasť investičnej výstavby.

Referát prevádzky vytvára pracovné podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Zabezpečuje autoprevádzku, energetické hospodárstvo, vnútorné služby (upratovacia celouniverzitných priestorov, správa areálu, záhradnícke práce a pod.), opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení UVL. Zabezpečuje nákup tovarov a služby hradené z bežných výdavkov formou verejného obstarávania, skladové hospodárstvo v oblasti kancelárskych, čistiacich potrieb a pod.. Pripravuje podklady pre plán rozpočtu bežných výdavkov (tovary a služby vymedzené internými smernicami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), vykonáva rozborovú činnosť, energetickú a revíznu činnosť vybraných technických zariadení.