Právne a personálne oddelenie

Charakteristika pracoviska

Právne oddelenie zabezpečuje komplexný výkon právnej agendy na úrovni zamestnávateľa, pričom plní hlavne tieto úlohy :

 • odborne pripravuje a posudzuje všetky zmluvy v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch
 • spolupracuje pri tvorbe právne významných dokumentoch zamestnávateľa a jeho vnútorných predpisov
 • spracováva žaloby a iné podania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a iných veciach
 • zastupuje zamestnávateľa v právnych veciach v súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v konkurznom konaní, v exekučnom konaní, v správnom konaní, v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou a živnostenským úradom
 • zabezpečuje pohľadávky a škody zamestnávateľa
 • zabezpečuje podanie návrhov v rámci predmetu podnikania na príslušnom úrade v podnikateľskej a inej činnosti zamestnávateľa
 • zabezpečuje vnútornú kontrolnú činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly a vybavovania podaní, vybavuje agendu sťažností
 • zabezpečuje výkon prác na úseku základnej evidencie registratúrnych záznamov v centrálnom podacom denníku zamestnávateľa a bežný chod agendy súvisiaci s výkonom činností v podateľni
 • zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy registratúry v súlade s právnou úpravou na úseku archívov a registratúr

Referát personálny

 • vykonávanie prác vyplývajúcich z prijímania zamestnancov, zmeny pracovného zaradenia a rozviazania pracovného pomeru,
 • vedenie komplexnej agendy súvisiacej s pracovným pomerom, osobných spisov zamestnancov a pracovno-právnej agendy vyplývajúcej z pracovného pomeru,
 • príprava a zabezpečovanie výberových konaní,
 • vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vypracovávanie návrhov riešenia problémov nadbytočných zamestnancov,
 • evidovanie počtov a zaradenia zamestnancov,
 • evidovanie prehľadu neobsadených funkcií, vypracovávanie účinného systému hmotnej motivácie a zásad hmotnej zainteresovanosti zamestnancov,
 • stanovovanie kvalifikačných požiadaviek pre všetky pracovné funkcie a zaradenia.