Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica

Charakteristika pracoviska

Činnosť našej organizácie sa datuje od roku 1971, v ktorom bola zriadená ako štátna príspevková organizácia v gescii Ministerstva školstva SR a Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. Koncom sedemdesiatych rokov až do konca osemdesiatych rokov prebiehala rozsiahla prestavba a modernizácia podniku na dnešnú podobu a týmto spôsobom organizácia fungovala až do roku 2002.

Činnosť a hospodárenie podniku v roku 2003 ovplyvnil transformačný proces, ktorý vyplynul z nového vysokoškolského zákona, na základe ktorého došlo k 31.12.2002 zrušeniu ŠPP UVL Z. Teplica ako príspevkovej organizácie. Od 1.1.2003 začal činnosť Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica hospodáriť ako nezisková organizácia zriadená jediným zakladateľom Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Zároveň sa zmenila aj obsahová náplň výrobnej činnosti organizácie, ktorá vyplynula z rozhodnutia vedenia univerzity majetkovo prevziať spoločnosť AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. Zemplínska Teplica.

Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica vykonáva činnosti zamerané na potreby univerzity vzhľadom na zabezpečenie vzdelávaceho procesu a k tomu nevyhnutnej základne hospodárskych zvierat, krmív a ostatných materiálových potrieb. AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica obhospodaruje celý pôdny fond v takej výrobnej štruktúre, ktorá zohľadňuje aj potreby Školského poľnohospodárskeho podniku, n.o. Zemplínska Teplica a univerzity a zároveň sa orientuje na trhovú produkciu, tak v rastlinnej ako aj v živočíšnej výrobe.

So zmenou štruktúry poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov ako aj nákazovou situáciou je UVL z roka na rok závislejšia na ŠPP pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov. Úlohy spojené s praktickým vzdelávaním študentov a zabezpečovaním ostatných potrieb univerzity sú vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy o účelovej činnosti medzi UVL a ŠPP. V rámci účelového poslania sa praktickej výučby zúčastnili všetci študenti univerzity.