Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Charakteristika pracoviska

Vyhradený poľovný revír UVL v Rozhanovciach vrátane samostatnej bažantnice bol zriadený výnosom Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Prahe 96 121-647/66-VH zo dňa 1.6.1966 o rozlohe cca 6000 ha. Lesný revír Makovica bol zriadený na základe výnosu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy v Bratislave pod č. 1799/70 zo dňa 1.3.1970 o výmere 3000 ha.

Civilizačné tlaky na krajinu spôsobené intenzifikáciou poľnohospodárstva, exhalátmi z priemyselnej činnosti, ako aj rozvojom urbanizácie, dopravy, neekologickými zásahmi do krajinnej zelene a ďalšie spôsobili veľmi prudký úbytok najmä malej zveri. Príroda prestala poskytovať podmienky na reprodukciu a prežívanie tejto zveri, preto ich stavy klesli na minimum. Najviac na to doplatila jarabičia, bažantia a zajačia zver. Bolo celospoločenským záujmom zastaviť trendy ochudobňovania stavov a vytvárať podmienky pre voľne žijúcu zver. To znamenalo venovať diferencovanú starostlivosť ohrozeným druhom, chrániť ekosystémy a zlepšovať životné podmienky zveri. Východiskom pre zachovanie genofondu ohrozených druhov a ich opätovné zanesenie do prírody sú práve umelé chovy, ktoré sú hlavnou náplňou činnosti účelového zariadenia.

V rámci poľovných revírov ÚZ Rozhanovce obhospodaruje poľovný revír Bažantnica (farmový chov bažantov a jarabíc), poľovný revír Obora (chov danielej a muflonej zveri) a poľovný revír Makovica (poľovný lesný revír so zameraním hlavne na chov jelenej, srnčej a diviačej zveri). Celková rozloha poľovných revírov je 6 158 ha, z toho Bažantnica má 3358 ha, Obora má 500 ha a Makovica má 2300 ha. Pri farmovom chove bažantov má zariadenie dlhodobé skúsenosti a získalo si dobrú povesť nielen doma, ale aj v zahraničí. Vysoká odborná úroveň v oblasti technológie chovu, vysoké parametre úžitkovosti, ako aj erudovanosť a skúsenosti s tlmením a prevenciou najzávažnejších chorôb zabezpečujú produkciu kvalitných bažantích kurčiat, o ktoré je záujem nielen doma, ale aj v zahraničí. Na zariadení sa ročne vyliahne cca 30 - 35 tisíc bažantích kurčiat, z ktorých cca 75 % sa odpredá a zvyšok slúži na zazverovanie vlastného revíru, na zabezpečenie chovného kŕdľa a pre potreby výskumu. V posledných rokoch sa z komerčných dôvodov ÚZ zameriava aj na odchov dospelých bažantov, z priestorových dôvodov je však kapacita obmedzená.

Priekopnícku prácu vykonalo ÚZ Rozhanovce pri zavedení a zabezpečovaní farmového chovu jarabice poľnej. Bolo potrebné vybudovať všetky chovné a odchovné zariadenia, odskúšať vhodnú technológiu chovu, odskúšať optimálne kŕmne zmesi a rešpektovať etologické zvláštnosti a odlišnosti správania sa jarabice poľnej pri chove v zajatí. Umelý chov tejto zveri je veľmi náročný a výsledky môžu ovplyvniť rôzne faktory ako chorobnosť, kvalita kŕmnych zmesí, stres, množstvo odchovných zariadení, prípadne predátori. Toho času chovný kŕdeľ je v značnom útlme pre malý záujem zo strany poľovníkov. Pre ďalšie obdobie sa chov javí ako perspektívny, zvyšuje sa záujem hlavne zo zahraničia. Značná pozornosť je venovaná adaptácii zveri do prírody pri použití rôznych foriem vypúšťania.

Chov raticovej zveri vo zvernici a v lesnom revíri Makovica je v poslednom období pod zvýšeným antropickým vplyvom (zvýšená ťažba dreva, pytliačenie, turistika a zber lesných plodín), ktoré spôsobujú, že zver nemá v revíri pokoj a je narušovaný jej prirodzený pohyb a stanovištia, ako aj kvalita ruje. ÚZ venuje veľkú pozornosť výstavbe kŕmnych a poľovných zariadení, prikrmovaniu v zimnom období a ochrane revíru, ale aj tak nie je možné zabrániť pytliačeniu v tomto revíri.

Vo zvernici Obora je chovaná danielia a muflonia zver. Vývoj zvernice, chovateľské zameranie a odborná orientácia prešli od postavenia zvernice veľmi zložitým a nie stále správnym smerom. Prvá zver bola dovezená v roku 1968 z horších ekologických podmienok v ČR. Až po roku 1973 bola importovaná kvalitná zver z Maďarska. Do roku 1983 sa od existencie zvernice nevyprodukovala žiadna kvalitnejšia trofej dosahujúca hodnotu na udelenie medaily. Od roku 1983 sa pravidelne lovili daniele so zlatou, striebornou a bronzovou medailou. Po roku 1979 sa vykonala rekonštrukcia celého oplotenia zvernice, zväčšenie jej plochy a iné členenie. Bola venovaná pozornosť zvyšovaniu úživnosti zvernice, zvýšená starostlivosť rozširovaniu lúk a políčok.

Chov chránených druhov živočíchov bol zameraný na chov sokola rároha a sokola sťahovavého, ktorý bol zriadený v roku 1991. Tento umelý chov bol zatiaľ jediným chovom schváleným Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Tieto dravce boli odchovávané pre biologickú ochranu letísk (sokol sťahovavý) a pre reintrodukciu do pôvodných biotopov (sokol rároh). Tento chov bol spoločným pracoviskom s Vojenským výskumným veterinárnym a doškoľovacím ústavom v Košiciach. Po ukončení činnosti VVDVU v roku 2004 zanikol aj tento umelý chov sokolov.

Pracovníci ÚZ sú zapojení aj do výchovno-vzdelávacieho procesu študentov UVL v Košiciach v rámci rôznych študijných predmetov. Absolvujú s nimi vybrané prednášky a cvičenia. Mnohé cvičenia sa uskutočňujú priamo na ÚZ, kde sa študenti oboznamujú s formami a novými technológiami chovu jednotlivých druhov poľovnej zveri a vykonávajú tu niektoré úkony zdravotno-preventívneho charakteru. Počas existencie ÚZ stovky študentov absolvovali praktické skúšky z poľovníctva a získali vysvedčenie o skúške, ktoré ich oprávňuje byť držiteľmi poľovníckeho lístka. Na ÚZ vykonávajú prax aj študenti a žiaci stredných odborných škôl s chovateľským a lesníckym zameraním.

ÚZ má vybudované potrebné priestory pre experimentálne pokusy a v spolupráci s ostatnými organizáciami vykonáva testovanie nových liečiv, chemických prípravkov na ochranu rastlín a ďalších preparátov. Dlhoročná spolupráca s Výskumným ústavom pre biofaktory a veterinárne liečivá v ]ílove u Prahy existovala pri vývoji minerálnych vitamínových doplnkov pre bažantov a zmesí pre chov jarabíc. Úzka je spolupráca s orgánmi a organizáciami Slovenského poľovníckeho zväzu, s Ministerstvom životného prostredia SR a orgánmi ochrany prírody pri zachovaní genofondu ohrozených vzácnych druhov živočíchov. Na ÚZ v spolupráci s ochranou prírody bola zriadená záchranná a rehabilitačná stanica prvej pomoci pre chránené druhy živočíchov, kde im je poskytovaná všestranná odborná a zdravotná starostlivosť a vybudované bolo záchytne centrum pre zhabané druhy živočíchov. Toto centrum plní úlohu akútneho umiestnenia exotických vtákov pri nelegálnom prevoze cez hranice EÚ.