Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium