Slovenská rektorská konferencia obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

Tlačová správa

 

Slovenská rektorská konferencia obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

13. júla 2018, SRK

TRNAVA. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“) a implementačný plán, ktoré schválila vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo. Vzhľadom na otvorený charakter dokumentu, ktorého akčné plány majú byť aktualizované do konca roku 2019, Slovenská rektorská konferencia („SRK“) prerokovala NPRVV na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 13. júla 2018 v Trnave. SRK deklaruje záujem aktívne vstúpiť do procesu jeho revízie, aby sa v čo najväčšej miere dosiahol rozvoj a kvalita slovenského vysokého školstva. Prepojenie NPRVV s predchádzajúcimi analytickými dokumentami, ako aj so záväzkami SR v oblasti školstva v stratégii Európa 2020 a Agende 2030 môže podporovať akceptáciu NPRVV na politickej i odbornej úrovni.

SRK v tejto súvislosti upozorňuje na to, že uvedené európske stratégie sa orientujú najmä na politiky „rastu a zamestnanosti“. Tieto politiky však zároveň v určitej miere redukujú poslanie vysokých škôl na formu podpory podnikateľských projektov a poskytovanie zamestnaneckých zručností študentom, ktoré sa neustále menia. Potenciál a činnosť vysokých škôl podporujú ekonomiku štátu nielen priamo, ale aj viacerými spôsobmi, výrazne presahujúcimi politiku „rastu a zamestnanosti“. S ohľadom na svoje poslanie je SRK pripravená vstúpiť do diskusie so zamestnávateľmi, ktorí dnes žiadajú „reformu terciárneho vzdelávania“, ale ich požiadavky čiastočne reflektujú aj opatrenia NPRVV.

SRK považuje za zásadnú záležitosť finančné krytie opatrení NPRVV, a to v takej miere, aby sa investície do vzdelávania a do výskumu a inovácií dostali čo najskôr na úroveň priemeru krajín OECD a EÚ. Už teraz je zrejmé, že väčšina z nárastu štátnych dotácií sa využije na platové ohodnotenie pedagógov, čo je nevyhnutné a nespochybniteľné. Marek Šmid, prezident SRK však zároveň upozorňuje, že „skutočný rozvoj zahŕňa oveľa širšie spektrum činností vysokých škôl pri plnení ich jedinečného poslania.“

Vyjadrenie SRK (plné znenie)

Kontakt na prezidenta SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., tel. č. 033/5939203, e-mail: marek.smid@truni.sk

Kontakt pre médiá: Mgr. Mária Čikešová, tel. č. 0903/232351, e-mail: srk@srk.sk

Archív: 
0