ŠP VVL a HP - Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj přijme do služebního poměru veterinárního inspektora na služební místo odborný rada – veterinární inspektor v oddělení veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví v odboru

Služební místo: odborný rada – veterinární inspektor v oddělení veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví v odboru Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj v oborech služby „58 – Potravinářská výroba a péče o potraviny“ a „59 – Veterinární péče“

Místo výkonu služby: Tři Sekery – Tachovská Huť

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný den nástupu na služební místo: ihned.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. - 13. platové třídy (dle získané atestace).

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- odborná veterinární činnost dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

Služební místo je dle Vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, zařazeno v kategorii druhé.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
  7. žadatel, který není státním občanem České republiky, prokáže znalost českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona ve spojení s vyhláškou č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky, prokazuje úspěšným vykonáním jazykové zkoušky, která ověří znalost českého jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č.   2/2016, č. j. SVS/2016/007443-G, kterým vedoucí služebního úřadu, ústřední ředitel Státní veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a ostatních státních zaměstnanců SVS, kterým je:
  - odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny – ukončené dosaženým titulem MVDr. nebo v obdobné oblasti na zahraniční vysoké škole;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom ve veterinárním oboru - MVDr. nebo obdobný zahraniční titul);

Bližší informace o služebním místě poskytne:

MVDr. Mária Slepičková, Ph.D., ředitelka KVS SVS pro Karlovarský kraj
+420 353 434 053, m.slepickova.kvsk@svscr.cz

Jitka Vacovská, personalista
+420 353 541 075, j.vacovska@svscr.cz

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj, Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary[1]  Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.