Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach

predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach vypísal voľby členov Akademického senátu UVLF v Košiciach pre nasledujúce funkčné obdobie (2014 - 2018), ktoré sa uskutočnia dňa 29. 4. 2014 (poslucháreň Pavilón morfologických disciplín, 8.00 - 16.00 hod.). Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 5 (Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie) boli vypracované zoznamy študentov všetkých študijných programov dennej formy štúdia v slovenskom jazyku. Študent vyjadrí svojim podpisom na listine súhlas s kandidatúrou do AS UVLF v Košiciach (čl. 2, bod 5 „Zásady volieb do AS UVLF v Košiciach: „Za súhlas s kandidatúrou na členstvo v AS UVLF sa považuje písomné vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou potvrdené vlastnoručným podpisom alebo písomný súhlas s kandidatúrou doručený do rúk predsedu volebnej komisie pre voľby do AS UVLF“).
Zoznamy študentov podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov budú k dispozícii na týchto miestach a v týchto termínoch:
25. 3. - 28. 3. 2014 - na vybraných katedrách UVLF v Košiciach počas výučby
31. 3. - 4. 4. 2014 - na internátoch UVLF:
- študijné programy VVL, HP, Kynológia: Dominik Macko, študent 4. ročníka VVL (ŠD 1, izba č. 618)
- študijné programy Farmácia, Can.-Hip, Trh a kvalita potravín, Bezpečnosť krmív a potravín, Zuzana Fedorová, študentka 4. Ročníka Farmácia (ŠD 2, izba č. 361)
7. - 8. 4. 2014 na študijnom oddelení UVLF v Košiciach.

Volebná komisia pre voľby do AS UVLF v Košiciach