Flóra klub

Charakteristika klubu

Flóra klub pri Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (FK UVL) je amatérskym, dobrovoľným klubom záujemcov o pestovanie izbových a okrasných rastlín. Sídlom FK UVL je Študentský domov UVL, Podhradová 13, 041 81 Košice, 8.poschodie č.i. 851. Je neziskovým amatérskym klubom združujúcim študentov a zamestnancov UVL Košice, ktorý im umožňuje realizovať ich pestovateľskú záľubu vo vymedzených priestoroch vysokoškolského internátu a v časti skleníkov lokalizovaných v areáli univerzity.

V súčasnosti je pestovateľsky zámer orientovaný na ošetrovanie a kultivovanie izbových rastlín, pestovanie bonsajov, rastlín vhodných do terárií a rozbieha sa pestovanie kaktusov. Činnosť klubu je riadená základnými dokumentmi - Stanovami klubu a Organizačným poriadkom.