Katedra hygieny a technológie potravín

Charakteristika pracoviska

Katedra hygieny a technológie potravín je vysoko špecializované pracovisko zabezpečujúce výučbu a vedecko-výskumnú činnosť v celej škále hygieny potravín. Člení sa na Ústav hygieny a technológie mäsa a Ústav hygieny a technológie mlieka.

Ústav hygieny a technológie mäsa

je vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti zameraný na oblasti hygieny a technológie červeného mäsa a mäsových výrobkov, hydinového mäsa a hydinových výrobkov, vajec a vaječných výrobkov, rýb a rybacích výrobkov, mäsa lovnej zveri, hygieny medu, potravinárskej mikrobiológie, hygieny a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov, ako aj činnosti spojené s výkonom úradného veterinárneho lekára v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín. Bezpečnosť potravín, laboratórna diagnostika potravín a ich kvalita je hlavnou pedagogickou náplňou v študijných programoch Bezpečnosť krmív a potravín a Trh a kvalita potravín.

Ústav hygieny a technológie mlieka

je vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti zameraný na štúdiom kravského, ovčieho a kozieho mlieka z hľadiska hygienického a z hľadiska základných spôsobov jeho technologického spracovania. Venuje sa oblasti minimalizácie zdravotného rizika z komodít mlieka a mliečnych výrobkov. Okrem toho je zameraný na oblasť správnej výživy ľudí, oblasť hygieny a technológie rastlinných komodít, oblasť potravinárskej techniky a technológií, na oblasť senzorických analýz potravín v rámci spoločného špecializovaného pracoviska na IVVL Košice.