Katedra mikrobiológie a imunológie

Charakteristika pracoviska

Katedra mikrobiológie a imunológie bola ustanovená v roku 2007 z Ústavu mikrobiológie a imunológie, Katedry hygieny a technológie potravín. Historickým základom súčasnej katedry je Katedra mikrobiológie a imunológie, ktorá vznikla v roku 1990 rozdelením Katedry mikrobiológie, imunológie a zoohygieny. Vedúcim katedry od roku 1950 bol prof. MVDr. Augustín Sokol, DrSc. (1951-1980), prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc. (1980-1987), prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc. (1987-2007) a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (2007-2015).

Katedra mikrobiológie a imunológie sa člení na 2 ústavy: Ústav mikrobiológie a gnotobiológie a Ústav imunológie. Súčasťou týchto ústavov sú 2 laboratóriá: Laboratórium gnotobiológie a Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI). Vzhľadom na zmeny v organizačnom poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2008 bol pôvodný Ústav gnotobiológie a prevencie chorôb mláďat organizačne začlenený do Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie, Katedry mikrobiológie a imunológie ako Laboratórium gnotobiológie.

Katedra mikrobiológie a imunológie zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť týkajúcu sa štúdia vlastností medicínsky významných mikroorganizmov vo vzťahu k imunitnému systému, diagnostike a prevencie infekčných chorôb.

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Ústav rieši výskumné úlohy týkajúce sa bakteriálnych a vírusových patogénov zvierat ich diagnostiky a prevencie, z ktorých niektoré majú charakter zoonóz. Významnou súčasťou činností na pracovisku sú aj práce súvisiace s geneticky modifikovanými organizmami a mikrobiálnymi patogénmi, výskumné úlohy súvisiace s in vitro štúdiom pôsobenia environmentálnych faktorov na bunky. Na pracovisku sa tiež zabezpečuje laboratórna bakteriologická a virologická diagnostika pre potreby kliník UVLF.

Pracovisko sa v rámci Laboratória gnotobiológie orientuje aj na oblasť prevencie závažných chorôb mláďat hospodárskych zvierat biotechnologickými a naturálnymi prístupmi na báze nových vedeckých konceptov pre zabezpečenie produkcie bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu a zníženie záťaže životného prostredia, s využitím bez mikróbnych zvierat.

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných študijných predmetov vo všetkých štyroch študijných programoch (VVL, HP, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín) ako aj výučbu v anglickom jazyku. Ústav tiež poskytuje vedecké zázemie na prípravu diplomových prác študentov a zabezpečuje vedeckú výchovu doktorandov, je garantom dvoch študijných odborov v 3. stupni vzdelávania: Mikrobiológia a Virológia.

Štatút Poradného výboru Laboratória gnotobiológie, Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie, UVLF v Košiciach pre dobré životné podmienky

Ústav imunológie

Výskumné aktivity na ústave môžu byť rozdelené do oblastí. V  minulosti to bolo aj štúdium genetickej predispozície voči prionózam a štúdium faktorov virulencie patogénnych mikroorganizmov. V súčasnosti sú výskumné aktivity  zamerané na riešenie problematiky vplyvu probiotík a látok prirodzeného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikroflóru, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. Ústav imunológie zabezpečuje tiež pedagogickú činnosť v slovenskom a anglickom jazyku.

Súčasťou ústavu je Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI), ako spoločné pracovisko UVLF v Košiciach a Neuroimunologického ústavu (NIÚ) v Bratislave (vytvorené v roku 1996). Toto pracovisko je zamerané na výskum v oblasti interakcie hostiteľ – patogén. Podrobnejší opis aktivít LBMI je na http://lbmi.uvm.sk/LBMI/The_Laboratory.html.