Katedra mikrobiológie a imunológie

Diplomové práce

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

·         Vplyv pesticídov na biologické vlastnosti eukaryotických a prokaryotických buniek
·         Charakteristika pôvodcu vírusovej hnačky HD (BVDV)
·         DNA analysis of microorganisms
·         DNA analýza enteropatogénnych E. coli K88
·         Enterotoxigénne E. coli bakteriálne kmene – DNA diagnostika
·         Príprava a aplikácia K88+ rekombinantných DNA
·         Genotypizácia bakteriálnych kmeňov E. coli K88
·         Využitie PCR pre stanovenie Staphylococcus aureus
·         Testovanie protilátok v sére myši BALB/ c po aplikácii K88 antigénu
·         CR diagnostika vybraných bakteriálnych kmeňov kontaminujúcich potraviny
·         DNA anylýza enteropatogénnych kmeňov E. coli
·         Analýza bakteriálnej DNA
·         Cirkovírusy prasiat a ich detekcia
·         Detection of Fungal Pathogens
·         Molekulovo-biologická detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV)
·         The effect of vaccination on dynamics of the neutralizing antibody response against porcine circovirus 2 (PCV-2) after natural infection
·         Séroprevalencia a výskyt prasacieho cirkovírusu PCV2 v populácii diviačej zveri v okrese Krupina
·         Prevalence of Bovine viral diarrhoea virus in selected farms in Slovakia
·         Využitie rastlinných extraktov vo veterinárnej medicíne so zameraním na ich antibakteriálne účinky
·         Sledovanie vzájomných interakcií laktobacilov, éterických olejov a prebiotík voči vybraným patogénom
·         Mechanizmy rezistencie baktérií spôsobujúcich nozokomiálne infekcie človeka voči antibiotikám
·         Helicobacter pylori – epidemiológia, diagnostika a terapia
·         Vlastnosti probiotických baktérií a ich využitie v potravinárstve
·         Salmonely ako pôvodcovia alimentárnych infekcií a ich diagnostika
·         Patogenita a patogenéza E. coli  infekcií človeka  a zvierat
·         Rezistentné kmene stafylokokov a nozokomiálne infekcie

Laboratórium gnotobiológie

·         Vplyv naturálnych látok na interakcie prospešných mikroorganizmov a patogénov tráviaceho traktu.
·         Exopolysacharidy produkujúce  laktobacily a ich vlastnosti.
·         Vplyv ochranných látok naturálneho pôvodu na prežívanie prospešných baktérií v gastrointestinálnom trakte.
·         Zdroje humínových látok využívaných vo farmakoterapii.
·         Tvorba a význam biofilmov u probiotických baktérií.
·          Aplikácia kapilárnej izotachoforézy (CITP) ako analytickej metódy pri selekcii kmeňov na probiotické účely
·          Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum L 81 na vybrané metabolické parametre a črevný metabolizmus gnotobiotických prasiatok po infekcii Escherichia coli O8:K88ab:H9
·         Vplyv aplikácie probiotických mikroorganizmov a ľanového semena na vybrané morfologické parametre traviaceho traktu u gnotobiotických prasiatok po infekcii Escherichia coli K88
·         Vplyv aplikácie polynenasýtených mastných kyselín a probiotických laktobacilov na metabolické parametre a črevný metabolizmu gnotobiotických prasiatok po infekcii Escherichia coli K88
·         Vplyv aplikácie látok naturálnoho charakteru na vybrané biochemické parametre u gnotobiotických prasiat po ingekcii Escherichia coli K88
·         Súčasný stav poznatkov ohľadom vplyvu antibiotík na mikroflóru čreva s použitím metódy fluoresenčnej in situ hybridizácie

Ústav imunológie

·         Sérové proteíny a zložky nešpecifickej imunity u koní rôznych genotypov
·         Využitie PCR na detekciu bca génu v bovinnych kmeňoch Streptococcus agalactiae
·         Využitie genotypizácie na štúdium vnímavosti oviec plemena Slovenská valaška na PrP infekciu – scrapie
·         Využitie PCR na detekcia génov kódujcich produkciu enterotoxínov v izolátoch Staphylococcus aureus
·         Štúdium faktorov virulencie kmeňov Staphylococcus aureus izolovaných zo surového mlieka
·         Využitie pulznej gélovej elektroforézy na porovnanie izolátov Streptococcus agalactiae
·         Využitie multiplex PCR na identifikáciu pôvodcov bovinných mastitíd
·         Využitie PCR na stanovenie serotypov S.agalactiae
·         Využitie DGGE metódy na stanovenie polymorfizmu v PRNP gene oviec
·         Analýza novej satelitnej DNA čeľade Tayassuide molekulárnymi a cytogenetickými metódami
·         PCR based detection of IS900 of Mycobacterium avium, subsp. paratuberculosis (MAP) from buffy cat of cattle: a promising method of Johne´s disease diagnosis
·         Štúdium polymorfizmu oktapeptidových repetícií v PrP géne hovädzieho dobytka
·         Využitie PCR na identifikáciu streptokokov a stafylokokov v surovom kravskom mlieku
·         Determination of polymorphism in sheep PrP gene
·         Detekcia polymorfizmu v spa a coa géne S. aureus
·         Determination of indel polymorphism in cattle PrP gene
·         Vplyv pro-, prea fytobiotík na črevnú mikroflóru a imunitu zvierat
·         Štúdium génov determinujúcich tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus
·         Detection of octapeptide polymorphism in cattle PrP gene
·         Detection of factor of virulence in Staphylococcus aureus
·         Study of biofilm forming in Staphylococcus aureus
·         Výskyt potravinových alergií u detí a mládeže a možnosti jej terapie
·         Inhibičná aktivita včelích probiotických laktobacilov a látok naturálneho pôvodu voči Paenibacillus larvae
·         Výskyt vaginálnych mykóz po narušení bariérovej funkcie sliznice pohlavného aparátu žien a liečivá používané na ich terapiu a prevenciu
·         Imunopatologické reakcie vyvolané včelími produktami
·         Testing of allergen-specific IgE in dogs
·         Vplyv aplikácie gaštana jedlého na imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu
·         Vplyv probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných enterotoxigénnymi E. coli
·         Využitie prietokovej cytometrie při sledovaní vybraných vlastností prospešných baktérií
·         Vplyv rastlín na imunitný systém ľudí
·         Vplyv novosyntetizovaných zinočnatých salicylátov na rast patogénnych a probiotických baktérií
·         Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na črevnú mikroflóru prasiat
·         Vplyv β-glukánu na imunitnú odpoveď prasiat
·         Vplyv aplikácie zinočnatých zlúčenín a probiotických laktobacilov na črevnú mikroflóru myší
·         Vplyv aplikácie probiotického syra a ľanového semena na imunitnú odpoveď u prasiat
·         Vplyv aplikácie rastlinných preparátov na klinický stav a vybrané imunitné parametre prasiat v období odstavu
·         Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky účinnými ligandmi na rast probiotických laktobacilov a patogénnych baktérií
·         Prevalence of Pseudomonas spp. and Aeromonas spp. in oral cavity and environment of housed snakes
·         Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu
·         The prevalence of Salmonella spp. in housed reptiles

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI):

·         Vplyv mutácií v TLR1 géne na vnímavosť voči MAP
·         Analýza proteín-proteín interakcie medzi komplement faktor H a Borrelia CRAS proteínov
·         Diagnostika Maedi visna pomocou metód PCR
·         Detekcia mutácií v TLR7 géne u hovädzieho dobytka
·         Detekcia mutácií v TLR8 géne u hovädzieho dobytka
·         Detekcia mutácií v TLR9 géne u hovädzieho dobytka