Oddelenie ekonomiky

Charakteristika pracoviska

Úlohou oddelenia je:

 • Zodpovedá za plánovanie a riadenie rozpočtu UVL
 • Zodpovedá a realizuje proces controllingu na UVL
 • Zodpovedá a spracováva rozbory a analýzy UVL
 • Zodpovedá za finančné účtovníctvo a účtovníctvo investičného majetku UVL
 • Zodpovedá za proces odbytu - dodávateľsko-odberateľské vzťahy UVL
 • Riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje pracoviská UVL v oblasti ekonomiky
 • Vypracúva záväzné interné dokumenty UVL pre oblasť ekonomiky (pravidlá hospodárenia, smernice, metodické postupy a usmernenia)
 • Spolupracuje na tvorbe základných právne významných dokumentoch UVL a vnútorných predpisov UVL ( štatút, organizačný poriadok, pracovné , prevádzkové poriadky a ostatné vnútorné predpisy)
 • Realizuje styk s MŠ SR, Štátnou pokladnicou, daňovými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej a verejnej správy
 • Predkladá správy a pripravuje podklady pre rektora, vedenie a AS UVL a vedúcich pracovníkov UVL
 • Pripomienkuje z ekonomického hľadiska návrhy zmlúv predložených na posúdenie
 • Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v zmysle Zákona o finančnej kontrole
 • Činnosti oddelenia spracováva v IS SAP SOFIA, IS Štátnej pokladnice a v ďalších programoch Windows, Excell a p.
 • Ako kľúčový užívateľ modulov FI, FI-AA, PSM, CO, SD a MM v IS SAP SOFIA spravuje, aktualizuje a udržiava kmeňovú databázu, spolupracuje s konzultantmi dodávateľskej organizácie v rámci servisnej podpory, poskytuje poradenstvo pre koncových užívateľov UVL

Referát miezd a pracovných ciest

 • vypracovávanie zásad určovania zmluvných miezd a poskytovania zmluvných odmien,
 • určovanie princípov odmeňovania počas účasti zamestnancov na odborných školeniach, pri presune na inú prácu a iných prekážok v práci,
 • zabezpečovanie uplatňovania jednotlivých foriem stimulácie a kontrola ich dodržiavania,
 • riešenie otázok odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd o prácach,
 • spracúva podklady k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie voľna pri osobných prekážkach v práci
 • vykonáva likvidáciu mzdových náležitostí zamestnancov a odvodov poistného za zamestnan-cov a zamestnávateľa
 • vypracováva štatistické údaje týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov,
 • zabezpečuje likvidáciu cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách