Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Pedagogická činnosť

Ústav anatómie

   Výučba predmetu Anatómia je zameraná na systematickú, topografickú a klinickú anatómiu podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (kôň, prežúvavce, ošípaná, mäsožravce), laboratórnych zvierat (myš, potkan, králik) a hydiny. Študenti získajú absolvovaním predmetu základné vedomosti o rozdelení tela zvierat, pohybovom aparáte a ďalších jednotlivých sústavách tela v rámci splanchnológie, angiológie a neurológie.

   V prípade výučby anatómie v študijnom predmete Základy anatómie, môžu študenti ŠP Farmácia nadobudnúť základné vedomosti o anatómii človeka a laboratórnych zvierat. Získavajú tak prehľad v oblasti osteológie, myológie, splanchnológie, angiológie a neurológie. Študenti získajú vedomosti o jednotlivých rovinách a smeroch ľudského tela, oblastiach a topografii orgánov.

Ústav fyziológie

   Ústav fyziológie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetu Fyziológia v piatich študijných programoch. Fyziológia je jedným zo základných študijných predmetov medicíny, ktorého úlohou je podať ucelený výklad o činnosti organizmu. Hlavným ťažiskom výučby sú regulačné a integračné funkcie, riadenie vzťahov medzi organizmom a prostredím i medzi jednotlivými funkčnými systémami. Úlohou fyziológie je vysvetliť podstatu a vzájomné súvislosti dejov v organizme a viesť k vedeckému mysleniu.

   Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Ústav fyziológie zabezpečuje výučbu nasledovných povinných predmetov:

Fyziológia pre ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo
Garant predmetu: MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
2. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3hod.

Základy fyziológie pre ŠP Kynológia denná a externá forma
Garant predmetu: MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
1. ročník LS v rozsahu 3/3hod.

Aplikovaná fyziológia zvierat pre ŠP Bezpečnosť krmív a potravín denná aj externá forma
Garant predmetu: MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
2. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3hod.

Fyziológia pre ŠP Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Garant predmetu: MVDr. Radoslava Vlčková
1. ročník ZS v rozsahu 2/2 hod. a LS v rozsahu 2/3hod.


Physiology pre ŠP GVM
Garant predmetu: MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
2. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3hod.

Physiology pre ŠP  post BSc.
Garant predmetu: MVDr. Radoslava Vlčková, PhD
3. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3hod.

Ústav histológie a embryológie

   Veterinárna histológia sa zaoberá mikroskopickou štruktúrou buniek, tkanív a orgánov zdravých zvierat. Pri výučbe sa vychádza z  poznatkov získaných klasickými metódami pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu. Histológia spája poznatky biochémie, molekulovej biológie a fyziológie. Je potrebná pre poznávanie a pochopenie činnosti organizmu zdravých zvierat a pre pochopenie štrukturálnych zmien orgánov pri rôznych chorobných stavoch, ktoré sa vyučujú v rámci patológie a klinických disciplín.

   Súčasťou výučby je aj embryológia. Zaoberá sa individuálnym vývojom živočíchov. Hlavným cieľom výučby embryológie je, aby študenti poznali zmeny organizmu zvierat počas ich normálneho ontogenetického vývoja a poznali najčastejšie poruchy embryonálneho vývoja zvierat, ktoré majú klinický alebo chovateľský význam.

   Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Ústav histológie a embryológie zabezpečuje výučbu nasledovných povinných predmetov:

Histológia a embryológia pre ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo
Garant predmetu: Prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
1. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3 hod.

Základy morfológie - Histológia a embryológia pre ŠP Kynológia – denná aj externá forma
Garant predmetu: MVDr. Viera Almášiová, PhD.
1. ročník ZS v rozsahu 2/3 počas 7 týždňov

Veterinary Histology and Embryology pre ŠP GVM
Garant predmetu:  MVDr. Katarína Holovská, PhD.
1. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3 hod.  

Veterinary Histology and Embryology pre ŠP BSc.
Garant predmetu: MVDr. Viera Almášiová, PhD.
3. ročník ZS a LS v rozsahu 2/3 hod. 

Veterinary Anatomy and Histology pre ŠP Joint Bachelor Degree in Animal Science
Garant predmetu: MVDr. Dávid Maženský, PhD.
Zástupca garanta:  MVDr. Katarína Holovská, PhD.
3. ročník ZS  v rozsahu 2/3 počas 3 týždňov

Habilitačné práce
Vplyv vybraných rizikových faktorov životného prostredia na semenníky a obličky z morfologického aspektu
Štúdium vplyvu xenobiotík na štruktúru a ultraštruktúru pečene

Dizertačné práce
Vplyv dlhodobej hypodynamie na obličky a semenníky Japonských popelíc z morfologického aspektu  
Vestibulárny aparát japonských prepelíc
Vplyv dlhobej hypodynamie na štruktúru kostí japonských prepelíc
Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru semenníkov juvenilných potkanov

Diplomové práce
Mikroskopická štruktúra mäsa kurčiat zmrazeného rôznym spôsobom  
Vplyv hypodynamie na štruktúru obličiek japonských prepelíc
Vplyv kadmia na štruktúru semenníkov japonskej prepelice
Vplyv bendiokarbamátu na štruktúru obličiek králika
Environmentálny stres a jeho vplyv na štruktúru pečene zvierat
Vplyv bendiokarbamátu na štruktúru svalového tkaniva  
Vplyv vonkajších faktorov na tvorbu nových neurónov v mozgu dospelého potkana  
Vplyv kadmia na štruktúru tenkého čreva moriakov
Morfologické zmeny v pečeni králika vplyvom T-2 toxínu
Morfologické zmeny v tenkom čreve králika po podaní T-2 toxínu
Skeletotópia cauda equina u psa
Histologický obraz traumou poškodenej miechy u potkanov

Bakalárske práce
Rachitída u šteniat z morfologického aspektu
Parvoviróza u šteniat z morfologického hľadiska
Cushingov syndróm u psa z morfologického aspektu
Nádory semenníkov psov z morfologického hľadiska