Katedra farmakognózie a botaniky

Charakteristika pracoviska

Katedra farmakognózie a botaniky zabezpečuje v rámci odboru farmácie výučbu predmetov Farmaceutická botanika, Produkcia liečivých rastlín a Farmakognózia. Všetky tieto predmety patria medzi odborné predmety, ktoré pomáhajú vytvárať profesijný profil farmaceuta. Počas výučby Farmaceutická botanika a Produkcia liečivých rastlín sa študenti zoznamujú s bohatými surovinovými zdrojmi biologicky aktívnych látok, ktorými disponujú riasy, huby, nahosemenné a krytosemenné rastliny. Na predmete Farmakognózia si študenti osvoja hlavné zásady práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu. Naučia sa využívať modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich. Výskum katedry sa zameriava na komplexné štúdium zdrojov prírodných liečiv, ich chemickú analýzu, určenie biologických aktivít extraktov.