Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Charakteristika pracoviska

Zabezpečuje výučbu povinných predmetov: Ekonomika a manažment pre farmaceutov, Právo a etika pre farmaceutov, Lekárenská prax, Lekárenstvo a Sociálna farmácia.

V kategórii povinne voliteľných predmetov katedra zabezpečuje výučbu predmetov: História a dejiny farmácie, Potravinové doplnky a Farmaceutická informatika.

Hlavným poslaním katedry je poskytnúť študentom študijného programu „farmácia“ základne informácie z oblasti farmaceutickej a lekárskej terminológie, z oblasti manažmentu, práva, etiky a zdravotníckych zákonov.

V predmetoch Lekárenstvo, Farmaceutická informatika, katedra rozvíja znalosti a zručnosti študentov v oblasti farmakoterapie a vyhodnocovania jej rizík prostredníctvom elektronických aplikácií.

Predmet História a dejiny farmácie popisuje vývoj farmaceutických vied a lekárenstva ako v celosvetových, tak v slovenských dimenziách.

Predmet Potravinové doplnky rozširuje znalosti študentov predovšetkým o výživové doplnky, o ich možnom použití v oblasti podpornej terapie.

Neoddeliteľnou súčasťou náplne katedry je organizovanie a kontrola odbornej lekárenskej praxe pre študentov 3. a 5. ročníka ŠP Farmácia.

Pracovníci katedry sú ako školitelia taktiež zapojení do prípravy záverečných prác pre poslucháčov študijného programu Farmácia.

Vo vedeckovýskumnej činnosti katedra predovšetkým publikuje články v časopisoch Farmaceutický obzor, Lekárnické listy, Lekárnik, Praktické lekárnictvo a ďalšie odborné časopisy ako: Value in health, časopis Antibiotiká a rezistencia a iné, so zameraním na účelnú farmakoterapiu a jej riziká, na analýzu dopadov kategorizácie na lekárensky trh, atď.